برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# آمار و احتمالات پيشرفته (اختیاری) اصغرزاده سیدمحمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30 مکان: پ1
# آمار و احتمالات پيشرفته (اختیاری) اصغرزاده سيدمحمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دوشنبه 9:00-10:30 مکان: كلاس شماره 207/ درس(ت): دوشنبه 10:30-12:00 مکان: كلاس شماره 207
# روسازی بتنی (اختیاری) حسنی ابوالفضل دکتری درس(ت): يكشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.03/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 221-1
# مهندسی راه‌آهن پيشرفته (اختیاری) حسنی ابوالفضل کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.03/ درس(ت): دوشنبه 9:30-11:00 مکان: 6.03
# مهندسی راه‌آهن پيشرفته (اختیاری) حسنی ابوالفضل کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.03/ درس(ت): دوشنبه 9:30-11:00 مکان: 6.03
# روش‌های بهبود ايمنی معابر (اصلی) بروجردیان امین‌میرزا دکتری درس(ت): دوشنبه 9:30-11:00 مکان: 221-1/ درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.04
# طرح هندسی راه پيشرفته (اصلی) بروجردیان امین‌میرزا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412
# تكنولوژی و مواد روسازی (اصلی) کاووسی امیر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 9:30-11:00 مکان: 6.03/ درس(ت): سه‌شنبه 9:30-11:00 مکان: 6.412
# تكنولوژی و مواد روسازی (اصلی) کاووسی امیر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: كلاس شماره 207/ درس(ت): شنبه 18:00-19:30 مکان: كلاس شماره 207
# مديريت روسازی راه‌ها، فرودگاه‌ها و پاركينگ‌ها (اصلی) کاووسی امیر دکتری درس(ت): دوشنبه 8:00-9:30 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.412