برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6301093-02
 • اصغرزاده سيدمحمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): دوشنبه 9:00-10:30 مکان: كلاس شماره 207/ درس(ت): دوشنبه 10:30-12:00 مکان: كلاس شماره 207
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6301093-01
 • اصغرزاده سیدمحمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30 مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6301121-01
 • کاووسی امیر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 9:30-11:00 مکان: 6.03/ درس(ت): سه‌شنبه 9:30-11:00 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6301121-02
 • کاووسی امیر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: كلاس شماره 207/ درس(ت): شنبه 18:00-19:30 مکان: كلاس شماره 207
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6301096-01
 • حسنی ابوالفضل
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.03/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 221-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6301075-01
 • بروجردیان امین‌میرزا
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دوشنبه 9:30-11:00 مکان: 221-1/ درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6301025-01
 • بروجردیان امین‌میرزا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6301086-01
 • کاووسی امیر
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دوشنبه 8:00-9:30 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6301128-01
 • حسنی ابوالفضل
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.03/ درس(ت): دوشنبه 9:30-11:00 مکان: 6.03
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6301128-02
 • حسنی ابوالفضل
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يكشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.03/ درس(ت): دوشنبه 9:30-11:00 مکان: 6.03
 • دریافت