برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مکانیک سنگ پیشرفته (اختیاری) یزدانی محمود دکتری درس(ت): شنبه 9:30-11:00/ مکان: پ1
# اجزا محدود پیشرفته (غیرخطی) (اختیاری) نوروزعلیایی محمد دکتری درس(ت): شنبه 15:00-16:30/ درس(ت): دوشنبه 9:30-11:00/ مکان: پ1
# طراحی و اجرای تونل و فضاهای زيرزمينی (اختیاری) كمك‌پناه علی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00/ مکان: 221-1
# مکانیک شکست (اختیاری) گلشنی علی‌اکبر دکتری درس(ت): دوشنبه 11:00-12:30/ درس(ت): سه‌شنبه 9:30-11:00/ مکان: 221-1
# مکانیک خاک پیشرفته (اصلی) نوروزعليايی محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: پ1 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.04
# مکانیک محیط‌های پیوسته (اصلی) یزدانی محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.412/ درس(ت): يكشنبه 11:00-12:30 مکان: 6.03
# مکانیک محیط‌های پیوسته (اصلی) یزدانی محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:30/ درس(ت): يكشنبه 11:00-12:30 مکان: 6.03
# مهندسی پی پيشرفته (اصلی) گلشنی علی‌اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 9:30-11:00/ درس(ت): دوشنبه 9:30-11:00 مکان: 6.02
# مهندسی پی پيشرفته (اصلی) گلشنی علی‌اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 9:30-11:00/ درس(ت): دوشنبه 9:30-11:00 مکان: 6.02
# دینامیک خاک (اصلی) کمک‌پناه علی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.03/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.04