برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6305163-01
 • نوروزعلیایی محمد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30/ درس(ت): دوشنبه 9:30-11:00/ مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6305058-01
 • کمک‌پناه علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.03/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6305087-01
 • كمك‌پناه علی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00/ مکان: 221-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6305022-01
 • نوروزعليايی محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: پ1 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.04
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6305088-01
 • یزدانی محمود
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 9:30-11:00/ مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6305172-01
 • گلشنی علی‌اکبر
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دوشنبه 11:00-12:30/ درس(ت): سه‌شنبه 9:30-11:00/ مکان: 221-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6305006-01
 • یزدانی محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.412/ درس(ت): يكشنبه 11:00-12:30 مکان: 6.03
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6305057-01
 • گلشنی علی‌اكبر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 9:30-11:00/ درس(ت): دوشنبه 9:30-11:00 مکان: 6.02
 • دریافت