برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مدیریت و اقتصاد حمل و نقل (اختیاری) سید ابریشمی سید احسان دکتری درس(ت): يكشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.04/ درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: 221-1
# ظرفیت راه‌ها و تقاطع‌ها (اختیاری) ممدوحي اميررضا/ صفارزاده محمود دکتری درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00/ درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: پ1
# برنامه‌ریزی حمل و نقل (اصلی) ممدوحی امیررضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): یکشنبه 9:30-8:00 مکان: پ1 / درس(ت): سه‌شنبه 9:30-8:00 مکان: پ1
# تحقیق در عملیات در حمل و نقل (اصلی) ممدوحی امیررضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): یکشنبه 9:30-11:00/ درس(ت): سه‌شنبه 9:30-11:00/ مکان: پ1
# مبانی ارزیابی پروژه‌های حمل و نقل (اصلی) سیدابریشمی سیداحسان کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 8:00-9:30/ درس(ت): سه‌شنبه 8:00-9:30 مکان: 6.412
# مبانی ارزیابی پروژه‌های حمل و نقل (اصلی) سيدابريشمي سيداحسان کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 8:00-9:30/ درس(ت): سه‌شنبه 8:00-9:30 مکان: 6.412
# مهندسي ترافيک پيشرفته (اصلی) صفارزاده محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30/ درس(ت): چهارشنبه 11:00-12:30/ مکان: 6.412
# برنامه‌ریزی حمل و نقل (اصلی) ممدوحي اميررضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 9:30-8:00 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 9:30-8:00 مکان: پ1
# مهندسي ترافيک پيشرفته (اصلی) صفارزاده محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30/ درس(ت): چهارشنبه 11:00-12:30/ مکان: 6.412