برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6309001-02
 • ممدوحي اميررضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يكشنبه 9:30-8:00 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 9:30-8:00 مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6309001-01
 • ممدوحی امیررضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 9:30-8:00 مکان: پ1 / درس(ت): سه‌شنبه 9:30-8:00 مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6309030-01
 • ممدوحی امیررضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 9:30-11:00/ درس(ت): سه‌شنبه 9:30-11:00/ مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6309034-01
 • ممدوحي اميررضا/ صفارزاده محمود
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00/ درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: پ1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6309016-02
 • سيدابريشمي سيداحسان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): يكشنبه 8:00-9:30/ درس(ت): سه‌شنبه 8:00-9:30 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6309016-01
 • سیدابریشمی سیداحسان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 8:00-9:30/ درس(ت): سه‌شنبه 8:00-9:30 مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6309065-01
 • سید ابریشمی سید احسان
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يكشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.04/ درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: 221-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6309004-02
 • صفارزاده محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30/ درس(ت): چهارشنبه 11:00-12:30/ مکان: 6.412
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6309004-01
 • صفارزاده محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه‌شنبه 11:00-12:30/ درس(ت): چهارشنبه 11:00-12:30/ مکان: 6.412
 • دریافت