مهندسی زلزله


 

گروه مهندسی زلزله در سال 1375 تأسیس گردیده است. رسالت اصلی این گروه، حرکت در راستای به حداقل رساندن خسارات و تلفات ناشی از زلزله در کشور لرزه‌خیز ایران است.
از مهم‌ترین اهداف کوتاه‌مدت گروه، تربیت افرادی است که دارای توانایی مناسب برای تحلیل و طراحی سازه‌ها در مقابل بارهای ناشی از زلزله هستند. این افراد می‌توانند در امور مربوط به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، تأسیسات آبی، انواع سازه‌های خاکی و سایر ابنیه فنی در برابر زلزله، اظهارنظر کارشناسی نمایند. از مهم‌ترین اهداف درازمدت گروه، شناخت و درک عمیق‌تر پدیده‌ی زلزله به‌عنوان بارگذاری ورودی به ابنیه‌ فنی و نیز مباحث مربوط به مدیریت بحران ناشی از وقوع یک زلزله زیان‌بار است.
سابقه‌ خدمات گروه (شامل پروژه‌های موفق ملی) و یا خدمات آزمایشگاه‌های آن به بخش صنعت کشور می‌باشد. گروه مهندسی زلزله با درک اهمیت توسعه و ارتقای دانش مهندسی عمران و تربیت نیروهای متعهد و متخصص در این زمینه، از بدو تأسیس، ضمن حفظ و توسعه‌ ارتباط مؤثر با صنعت، تولید و گسترش تولیدات علمی درزمینه زلزله‌شناسی مهندسی، مهندسی زلزله، رفتارشناسی مصالح و المان‌های سازه‌ای و نیز توسعه‌ مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی را در اولویت تحقیقاتی خود قرار داده است.
چند نمونه از پروژه‌های مزبور عبارتند از: طرح مدیریت مقاوم‌سازی مدارس کشور، طرح مقاوم‌سازی ساختمان 19 طبقه‌ی شاهد تهران، تهیه‌ دستورالعمل مقاوم‌سازی ساختمان‌های بنایی (نشریه‌ی 376)، تهیه‌ طرح کاهش خطرپذیری شهر تهران و بررسی آزمایشگاهی روش‌های مختلف مقاوم‌سازی سقف‌های طاق ضربی.
حضور مؤثر اعضای هیأت‌علمی این گروه به همراه گروه مهندسی سازه، در تهیه‌ مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان و آئین‌نامه‌ها، همچون آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، گواه این موضوع است.