زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علی کمک پناه مهندسی عمران - خاك و پی دانشیار مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک ژئوتکنیک لرزه ای و اندرکنش سازه و خاک مهندسی تونل و سازه های زیرزمینی
محمود یزدانی مهندسی عمران - خاك و پی استادیار مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک مدل سازی عددی جریان آب در سنگ مدل سازی عددی و آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی و گسترش ترک در سنگ
علی اکبر گلشنی مهندسی عمران - خاك و پی استادیار مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک مکانیک سنگ و شکست هیدرولیکی تونل سازی
محمد نوروزعلیایی مهندسی عمران – خاك و پی استادیار مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک مدل سازی عددی پدیده های ژئوتکنیکی پایداری چاههای نفتی گودبرداری های عمیق