حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر ناصر خاجی

مدیران گروه ها

دکتر امیر کاووسی

دکتر امیر کاووسی
گروه راه و ترابری

دکتر امیر رضا ممدوحی

دکتر امیر رضا ممدوحی
گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل

دکتر حميد محرمی

دکتر حميد محرمی
گروه مهندسی سازه

دکتر روزبه پناهی

دکتر روزبه پناهی
گروه سازه‌های هیدرولیکی

دکتر مهدی شفیعی‌فر

دکتر مهدی شفیعی‌فر
گروه سازه‌های دریایی

دکتر مهدی شفیعی‌فر

دکتر مهدی شفیعی‌فر
گروه مهندسي آب

دکتر علی کمک پناه

دکتر علی کمک پناه
گروه خاک و پی

دکتر عباسعلی تسنیمی

دکتر عباسعلی تسنیمی
گروه مهندسی زلزله

دکتر نادر مختارانی

دکتر نادر مختارانی
گروه مهندسی محيط زيست