آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسی عمران ـ مهندسی حمل و نقل امیررضا ممدوحی مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران ـ مهندسی حمل و نقل محمود صفارزاده مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران ـ مهندسی ژئوتکنیک محمد نوروزعلیایی مهندسی عمران – خاك و پی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران ـ مهندسی ژئوتکنیک علی اکبر گلشنی مهندسی عمران - خاك و پی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران ـ مهندسی ژئوتکنیک محمود یزدانی مهندسی عمران - خاك و پی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران ـ مهندسی ژئوتکنیک علی کمک پناه مهندسی عمران - خاك و پی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب فرزین نصیری صالح مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب مسعود قدسیان مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب سمیه سیما مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- سازه عباسعلی تسنیمی عمران ( سازه و زلزله ) استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- سازه فرهاد دانشجو عمران – سازه استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- سازه شریف شاه بیک عمران – سازه دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- سازه علی اکبر آقاکوچک عمران – سازه استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- مهندسی زلزله عباسعلی تسنیمی مهندسی سازه و مهندسی زلزله استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- مهندسی زلزله ناصر خاجی مهندسی زلزله و زلزله شناسی مهندسی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- مهندسی زلزله حمزه شکیب دینامیک سازه و مهندسی زلزله استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- مهندسی زلزله مسعود سلطانی محمدی مهندسی سازه و زلزله دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست بیتا آیتی مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست نادر مختارانی مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست حسین گنجی دوست مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) استاد مشاهده مشاهده