متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي امید رضایی برزانی - مهندسی بيوتكنولوژی

خلاصه خبر: فروشویی زیستی صفحه لمسی تلفن همراه

  • عنوان: فروشویی زیستی صفحه لمسی تلفن همراه
  • ارائه‌کننده: امید رضایی برزانی
  • استاد راهنما: دکتر سید محمد موسوی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محسن نصرتی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر داود حق شناس
  • استاد مشاور اول: دکتر سید مرتضی ضمیر
  • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، کلاس p4
  • تاریخ: 27/06/1396
  • ساعت: 15:00

چکیده:پسماندهای حاصل از محصولات الکتریکی و الکترونیکی به دلیل دارا بودن فلزات سنگین و خطرات زیست¬محیطی آن¬ها، اثرات سوء و نامطلوبی بر روی سلامتی انسان و محیط¬زیست دارند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از این پسماندها و بازیابی فلزات ارزشمند از آن-ها به لحاظ اقتصادی است. از این رو از میان زباله¬های الکترونیکی، صفحه لمسی تلفن همراه به دلیل حجم بالای تولید و دارا بودن فلزات سمی و ارزشمند در این پژوهش انتخاب شد. در این راستا، روش فروشویی زیستی به منظور سمیت زدایی و بازیابی فلزات ارزشمند ایندیوم و استرانسیوم توسط دو باکتری اسیدی¬تیوباسیلوس فرواکسیدانس و اسیدی¬تیوباسیلوس تیواکسیدانس مورد مطالعه قرار گرفت. فرآیند خوسازی دو باکتری با پودر صفحه لمسی تلفن همراه، از چگالی توده 1 گرم بر لیتر آغاز و تا چگالی توده 25 گرم بر لیتر به پایان رسید. در نهایت در مقایسه دو سویه انتخابی، با توجه به عملکرد بهتر اسیدی¬تیوباسیلوس فرواکسیدانس (بازیابی 90 درصدی ایندیوم) نسبت به سویه دیگر (بازیابی 18 درصدی ایندیوم)، بهینه سازی با این باکتری انجام شد. در ادامه پژوهش، با استفاده از طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ، اثر متغیرهای غلظت سولفات آهن، غلظت گوگرد، pH اولیه و چگالی توده، به منظور افزایش بازیابی دو فلز مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط بهینه، غلظت سولفات آهن 05/13 (گرم بر لیتر)، غلظت گوگرد 63/5 (گرم بر لیتر) ، pH اولیه 11/1 و چگالی توده 95/2 (گرم بر لیتر) به دست آمد و فلزات ایندیوم و استرانسیوم به ترتیب با مقادیر100 و 8/4 درصد استخراج شدند. نتایج حاصل از طیف سنجی تبدیل فوریه-فروسرخ، پراش پرتو ایکس و عکس برداری با میکروسکوپ الکترونی از سطح پودر صفحه لمسی قبل و بعد از فروشویی با سویه اسیدی¬تیوباسیلوس فرواکسیدانس نشان داد که فعالیت¬های باکتریایی در فروشویی زیستی صفحه لمسی تلفن همراه کاملاً موثر بوده و باعث تغییر ساختار در نمونه شده است.
کلمات کلیدی:فروشویی زیستی ، خوسازی، باکتری اسیدی¬تیوباسیلوس فرواکسیدانس و اسیدی تیوباسیلوس.
تیواکسیدانس ، زباله¬های الکتریکی و الکترونیکی ، صفحه لمسی تلفن همراه

27 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 744