متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم طناز ناصری - مهندسی بيوتكنولوژی

خلاصه خبر: فروشویی زیستب باتری¬های مستعمل یون لیتیم سکه ای

عنوان رساله:  فروشویی زیستب باتری¬های مستعمل یون لیتیم سکه ای
 

 • ارائه  کننده: طناز ناصری
   
 •   استاد راهنما: سید محمد موسوی
   
 •   استاد ناظر خارجی: داوود حق شناس
   
 •   استاد ناظر داخلی: سید مرتضی ضمیر
   
 •   استاد مشاور: سید عباس شجاع الساداتی
   
 • مکان: دانشکده فنی و مهندسی کلاس P4 -
   
 •   تاریخ: 1396/06/27
   
 •  ساعت: 13:30

 چکیده

در سال‌های اخیر باتری¬های یون لیتیم به‌عنوان پرمصرف‌ترین باتری‌ها شناخته‌شده‌اند. به دلیل ترکیبات و عناصر سمی موجود در این باتری‌ها و نیمه‌عمر طولانی مربوط به این ترکیبات، تخلیه این باتری‌ها در محیط‌زیست عامل خطرناک زیست-محیطی و سلامتی انسان محسوب می¬شود. در این راستا، روش فروشویی زیستی به‌عنوان راه‌حلی مناسب برای سمیت¬زدایی و بازیابی فلزات ارزشمند از باتری‌های مستعمل کاربرد دارد. در این تحقیق روش فروشویی زیستی توسط ریزاندامگان اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس و اسیدی تیوباسیلوس ¬فرواکسیدانس موردمطالعه قرار گرفت. فرآیند خوسازی سویه اسیدی تیوباسیلوس ¬¬فرواکسیدانس با پودر باتری یون لیتیم سکه‌ای از غلظت 5/0 گرم بر لیتر آغاز و تا غلظت 1 گرم بر لیتر انجام شد. همچنین خوسازی برای سویه تیوباسیلوس تیواکسیدانس از غلظت 5/0 گرم بر لیترآغاز و تا غلظت 0/75 گرم بر لیتر انجام شد. به دلیل عدم موفقیت در فروشویی زیستی یک¬مرحله¬ای، روش فروشویی زیستی دومرحله‌ای انجام شد. در فروشویی زیستی دومرحله‌ای خوسازی برای هر دو سویه از چگالی توده 10 گرم بر لیتر تا 50 گرم بر لیتر انجام شد. با مقایسه میزان بازیابی فلزات لیتیم، منگنز و کبالت برای هر دو سویه، سویه تیوباسیلوس فرواکسیدانس در همه چگالی توده¬ها نتایج بهتری نشان داد و در چگالی توده ۴۰ گرم بر ليتر برای فلزات لیتیم کبالت و منگنز به ترتيب ميزان بازیابی 100، 88 و ۲۰ درصد به دست آمد. بنابراین چگالی توده ۴۰ گرم بر ليتر به‌عنوان چگالی توده بهینه انتخاب شد. فروشویی شیمیایی در چگالی توده بهینه انجام شد و شاخصه‌های رشد باکتری با نتایج حاصل از فروشویی زیستی مقایسه شد. در ادامه به‌منظور بررسی اقتصادی چگالی توده‌های بالاتر در فروشویی زیستی دومرحله‌ای به‌وسیله سویه اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس، فروشویی زیستی در چگالی توده¬ ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ گرم بر لیتر انجام شد. نتایج حاصل حاکی از کاهش چشمگیر بازیابی فلزات در این چگالی توده‌ها بود. به‌طوری که در چگالی توده ۱۰۰ گرم بر لیتر میزان بازیابی برای فلزات لیتیم، کبالت و منگنز به ترتیب برابر با ۶۸، 14 و 1 درصد بوده است. در شرایط دیگری برای بررسی تأثیر اضافه کردن تدریجی پودر باتری به فرآیند فروشویی زیستی، فروشویی زیستی در چگالی توده‌های بالا انجام شد. میزان بازیابی فلزات لیتیم، کبالت و منگنز، به ترتیب ۶۶ ، 8 و0 درصد بوده است. نتایج حاصل نشان داد اضافه کردن تدریجی پودر باتری در چگالی توده بالا تأثیری در بازیابی فلزات سنگین ندارد.

 کلمات کلیدی

فروشویی زیستی، باتری یون ليتيم سکه‌ای، اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس، اسیدی تیوباسیلوس ¬فرواکسیدانس، فلزات سنگین

 

 

26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 628