متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي مهیار پناهی سرمد - مهندسی پلیمر

خلاصه خبر: بررسی تأثیر درجه احیای نانو گرافن اکساید بر رفتار الکترومکانیکی کامپوزیت¬های بر پایه الاستومر دی متیل سیلوکسان

عنوان رساله:  بررسی تأثیر درجه احیای نانو گرافن اکساید بر رفتار الکترومکانیکی کامپوزیت¬های بر پایه الاستومر دی متیل سیلوکسان
 

 • ارائه  کننده: آقاي مهیار پناهی سرمد
   
 •   استاد راهنما: دکتر مهدی رزاقی کاشانی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر میلاد مهرانپور (دانشگاه علوم تحقیقات)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر مهرداد کوکبی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1396/06/26
   
 •  ساعت: 10:00

 چکیده

در کامپوزیت¬های الاستومر/ گرافن اکساید، شیمی سطحی ذرات یک فاکتور موثر و تعیین کننده در همه¬ی خواص دی الکتریک این کامپوزیت¬ها است چون بر پخش، برهم¬کنش پلیمر-پرکننده و رفتار الکتریکی ذرات بسیار اثر گذار است. در این پژوهش ابتدا به شیمی سطحی گرافن اکساید (GO) و گرافن اکساید احیا شده (rGO) پرداخته و اثر سیستماتیک و کنترل¬شده احیای حرارتی در بازه¬ی دمایی °C 150 تا °C 400 بر خواص سطحی و الکتریکی GO و rGOها دنبال شد. نشان داده شد که با افزایش دمای احیا بهبود چسبندگی بین سطحی، پخش ذرات و افزایش خواص دی¬الکتریک کامپوزیت آن با ماتریس پلی¬)دی متیل سیلوکسان( (PDMS) حاصل می¬شود. ، در این راستا با ساخت کامپوزیت¬ها در سه کسر حجمی 25/0، 5/0 و 1 درصد حجمی حاوی GO و rGO ها تاثیر افزودن مقدار و دمای احیای پرکننده بر خواص الکترومکانیکی با هدف افزایش و بهینه¬سازی خواص یک محرک دی¬الکتریک الاستومری بررسی شد. دارا بودن کرنش تحریک بالا، مهم¬ترین معیار تعیین عملکرد یک محرک الاستومری به شمار می¬رود که به خواص الکتریکی و مکانیکی وابسته است. با افزودن مقدار پرکننده و افزایش دمای احیا تا قبل از آستانه¬ی تداخل، استحکام الکتریکی کاهش یافت و باعث افزایش مدول و ضریب دی¬الکتریک شد. با بهینه¬سازی نتایج به دست آمده، نقطه¬ی بهینه بین پارامتر¬های مدول، استحکام الکتریکی، ضریب دی¬الکتریک اتلافی و نسبی برای یک محرک دی¬الکتریک حدودأ دمای احیای °C 335 و کسر حجمی 0.5 یافت شد. همچنان کرنش تحریک کامپوزیت¬ها اندازه گیری شده که بیشترین مقدار مشاهده شده 14 درصد مربوط به کامپوزیت حاوی 5/0 درصد حجمی از پرکننده¬ی احیا شده در دمای °C 300 است. تاثیر کسر حجمی و نسبت احیا بر روی کرنش تحریک مطالعه شده و به منظور بررسی دقیق¬تر خواص الکترومکانیکی محرک¬ها، ناپایداری الکترومکانیکی که یکی از بزرگترین معضلات محرک¬های الاستومری است، مدل¬سازی شده و تاثیر درجه احیای گرافن اکساید بر روی این پدیده¬ی منفی بررسی شد.

 کلمات کلیدی

محرک دی¬الکتریک الاستومر، گرافن اکساید و گرافن اکساید احیا شده، پلی دی متیل سیلوکسان، الکترومکانیک، بهینه¬سازی، کرنش تحریک، ناپایداری الکترومکانیکی، برهمکنش پلیمر¬ـ¬پرکنند

 

 

26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 809