متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم نیلوفر حشمتی عقدا - مهندسی بيوتكنولوژی

خلاصه خبر: ارزیابی خصوصیات نانوحامل آلبومینی تولید شده با روش خودآرایی

عنوان رساله:  ارزیابی خصوصیات نانوحامل آلبومینی تولید شده با روش خودآرایی
 

 • ارائه  کننده: نیلوفر حشمتی عقدا
   
 •   استاد راهنما: دکتر سید عباس شجاع الساداتی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر شاداب باقری
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر فریبا گنجی
   
 •   استاد مشاور: دکتر سید محمد موسوی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی- کلاس P2
   
 •   تاریخ: 1396/05/30
   
 •  ساعت: 10:00


 چکیده

استفاده از حامل¬های آلبومینی به دلیل زیست¬سازگاری، ایمنی¬زایی کم، پایداری و قابلیت انحلال بالا و دسترسی آسان در تهیه نانوسامانه¬های دارورسانی مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر نانوذرات آلبومین با روش جدید خوآرایی تولید و داروی آب¬گریز کورکومین به عنوان داروی مدل روی آن¬ها بارگذاری شد. این روش بر پایه برهم¬کنش¬های آب¬گریزی نواحی آب¬گریز آلبومین استوار است که پس از مجاور نمودن با یک ماده کاهنده جدید صورت می¬گیرد و برای بارگذاری داروهای آب¬گریز مناسب است. با توجه به مزایای کاهنده جدید دی¬تیوبوتیل¬آمین نسبت به سایر کاهنده¬های رایج برای شکستن پیوند¬های دی¬سولفیدی مولکول¬های آلبومین از آن استفاده شد. اندازه و پتانسیل زتای نانوذرات کروی¬شکل تولید شده به ترتیب برابر nm 2/11± 28/106 و mv 33/1± 77/15- به دست آمد و پس از گذشت دو ماه از نگهداری آن¬ها در دمای 4 درجه سلسیوس تغییر قابل توجهی در اندازه نانوذرات ایجاد نشد. بازده تولید، بارگذاری دارو و درون¬پوشانی دارو نیز به ترتیب برابر 53%، 6% و 94% بود. الگوی رهایش برون¬تنی دارو از این نانوذرات با تغییر pH محیط رهایش تغییر کرده و در pH های 5، 5/6 و 4/7 به ترتیب از مدل¬های مکوید-باناکار، کرسمایر-پپاس و پپاس-سالین تبعیت ¬کرد. پس از گذشت زمان یکسان، بیش¬ترین میزان رهایش دارو در pH 5 مشاهده شد و برابر % 8/74 از کل داروی بارگذاری شده بود. با وجود عدم سمیت نانوذرات بدون دارو، نانوذرات حاوی داروی کورکومین کاهش چشم¬گیری در زنده¬مانی سلول¬های سرطانی رده MCF-7 ایجاد کردند. بنابراین نانوحامل تولید شده در این پژوهش می¬تواند برای کاربردهای دارورسانی مورد توجه قرار گیرد.

 کلمات کلیدی

نانوذرات آلبومین، کورکومین، خودآرایی، برهم¬کنش¬های آبگریزی، دارورسانی، رهایش

 

 

29 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 766