متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای مهدی هاشم زاده گرگری، مهندسی فرآیند

خلاصه خبر: تولید پیوسته سوخت دیزل زیستی توسط حلال کمکی

عنوان رساله:  تولید پیوسته سوخت دیزل زیستی توسط حلال کمکی
 

 • ارائه  کننده: مهدی هاشم زاده گرگری
   
 •   استاد راهنما: دکتر سید مجتبی صدر عاملی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر احمد بیات
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر حسن پهلوان زاده
   
 • مکان: دانشکده ی مهندسی شیمی، اتاق 351-
   
 •   تاریخ: 1396/04/27
   
 •  ساعت: 10:00


 چکیده

پژوهشگران با توجه مزایای سوخت های زیستی و همچنین محدود بودن منابع سوخت های فسیلی سعی در جایگزین کردن سوخت های فسیلی دارند و همچنین به منظور تولید سوخت های جایگیزین روش های مختلفی ارائه شده است. مهترین این روش ها تولید بیودیزل با بکارگیری روش ترانس استریفیکاسیون تری گلیسیراید ها می باشد. در این پژوهش تولید بیودیزل از روغن گیاهی بزرک در حضور متانول و کاتالیست همگن پتاسیم هیدروکسید با استفاده از روش های پیوسته و ناپیوسته صورت پذیرفت و همچنین به منظور افزایش بازده متیل استرهای تولید شده در مرحله¬ی ناپیوسته تأثیر حلال های کمکی مختلفی چون دی اتیل اتر، تتراهیدرافوران و بیودیزل مورد بررسی قرار گرفت که با ایجاد محلول تک فازی از مواد واکنش دهنده بازده واکنش را افزایش داد. نتایج آماری تجزیه واریانس حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Design Expert نشان دهنده¬ی معنی داری اثر پارامترها مستقل و همچنین اثر پارامترهای متقابل می باشد. در نهایت با اعمال شرایط بهینه نسبت مولی متانول به روغن 41/9، نسبت مولی دی اتیل اتر به متانول 11/1 ، غلظت کاتالیست 98/ درصد وزنی و دمای 30 درجه به بازده واکنش در حضور حلال کمکی به 7708/98 درصد نائل شد و در غیاب حلال کمکی و شرایط بهینه نسبت مولی متانول به روغن 98/9 ، غلظت کاتالیست 70/1 درصد وزنی و دمای 40 درجه سانتی گراد به بازده 9592/94 درصد رسید. اما در تولید پیوسته بیودیزل از راکتور پرشده از کاتالیست ناهمگن بازی کلسیم اکسید استفاده شده است که دو پارامتر نسبت مولی متانول(3-9) و دبی ورودی (1- 5/1) در دمای واکنشی 50 درجه سانتی گراد و زمان پایداری دو ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. و با اعمال شرایط بهینه نسبت مولی 9 و دبی ورودی یک ساعت بازده واکنش به 77/78 درصد گزارش شد. در پایان هم به منظور مشخص کردن اثر حلال کمکی به عنوان افزاینده بازده تولید بیودیزل از آژمون های T-test و F-test استفاده شد و پس از انجام تحلیل بر روی نتایج مشخص شد که تغییرات با سطخ اطمینان قابل اعتماد است.

 کلمات کلیدی

ترانس استریفیکاسیون، روغن بزرک، روش پیوسته و ناپیوسته تولید بیودیزل، حلال کمکی، T-test، F-test

 

 

27 تیر 1396 / تعداد نمایش : 885