متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : محمد باریکلو - مهندسي بيوتكنولوژي

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان پایان نامه :  گیاه پالایی با استفاده از گیاه تالابی به روش جریان زیرسطحی برای تصفیه فاضلاب
 

 • ارائه  کننده: محمد باریکلو
   
 •   استاد راهنما: دکتر محسن نصرتی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر محمدرضا مهرنیا (دانشیار دانشکده شیمی دانشگاه تهران)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر سید مرتضی ضمیر
   
 •   استاد مشاور: دکتر سید محمد موسوی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، کلاس 115
   
 •   تاریخ: 1395/11/12
   
 •  ساعت: 12:30


 چکیده

یکی از روش¬های ارزان و پرطرفدار تصفیه فاضلاب در جهان، گیاه¬پالایی با استفاده از تالاب¬های مصنوعی جریان زیرسطحی می¬باشد. در این تحقیق، ترکیبی از دو گیاه لویی و نخل مرداب در تالاب¬های مصنوعی جریان زیرسطحی افقی و عمودی کشت شده است. همچنین یک تالاب مصنوعی با جریان زیرسطحی بدون گیاه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در مرحله اول تحقیق، میانگین دمای هوا 19 تا 25 درجه سانتی¬گراد بود که از این سه تالاب نمونه¬گیری شد. پس از گذشت زمان ماند 36 ساعت، به ترتیب میزان MLSS، COD، کلی¬فرم کل، نیتروژن آمونیاکی، نیتروژن نیتراتی و نیتروژن کل در تالاب مصنوعی جریان زیرسطحی افقی 0/91، 2/60، 0/90، 0/67، 4/61 و 4/65 درصد، در تالاب مصنوعی جریان زیرسطحی عمودی 4/99، 8/63، 5/87، 8/62، 7/41 و 8/56 درصد و در تالاب مصنوعی جریان زیرسطحی شاهد 1/99، 3/42، 3/6، 6/59، 2/34 و 0/54 درصد کاهش یافت. مقدار حذف MLSS برای تمامی تالاب¬ها بالای 90 درصد رخ داده است درحالی¬که غلظت COD در تالاب¬های افقی و عمودی بین 18 تا 20 درصد بیشتر از تالاب بدون گیاه کاهش پیدا کرده است. همچنین تالاب¬های افقی و عمودی عملکرد بسیار مطلوبی در حذف کلی¬فرم کل داشته اند درحالی¬که در تالاب بدون گیاه کلی¬فرم کل به ندرت حذف شده است. در مرحله دوم، تالاب ترکیبی در میانگین دمایی بین 15 تا 18 درجه سانتی¬گراد نمونه¬گیری شد که عملکرد نامطلوبی در حذف COD و نیتروژن از فاضلاب داشت. در این تالاب ترکیبی MLSS و کلی¬فرم کل به ترتیب 2/98 و 0/95 درصد حذف شده¬ است.

 کلمات کلیدی

گیاه‌پالایی، گیاه تالابی، تالاب مصنوعی، جریان زیرسطحی، تالاب ترکیبی، تصفیه فاضلاب

 

 

11 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1020