متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : محمد مهدی محمودی - مهندسي فرآيند

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تعیین مکانیزم هسته زایی هیدرات THF در جوار مواد بازدارنده سینتیکی
 

 • ارائه  کننده: محمد مهدی محمودی
   
 •   استاد راهنما: دکتر مهرداد منطقیان
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر حمید گنجی
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر فاطمه اسلامی
   
 •   استاد مشاور: دکتر حسن پهلوانزاده
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، سالن سمینار -1
   
 •   تاریخ: 1395/11/09
   
 •  ساعت: 15:00


 چکیده

در این تحقیق به بررسي سینتیك و شرایط تشكیل هیدرات تتراهیدرو فوران پرداخته می شود. هدف دیگر این تحقیق، تعیین مکانیسم هسته زایی هیدرات THF در حضور و عدم حضور SDSمی­باشد. برای تعیین­ مکانیسم­ هسته­زایی از نیرومحرکه­ی اختلاف دمای ابرسرمایش وزمان القا استفاده­ شده است. زمان القا از طریق افزایش دما به هنگام تشکیل هیدرات، اندازه­گیری شد. همچنین پس از تشکیل هیدرات، با افزایش دما با سرعت کم، عمل تجزیه صورت گرفته و دمای تعادل در لحظه ای که اخرین ذره هیدرات تجزیه شده، اندازه گیری شد. آزمایش­ها در چهار دمای 5/2، 3، 5/3و4 درجه سلسیوس در غلظت های 15، 20، 25 و30 درصد وزنی THF انجام گرفته و به بررسی اثر SDS و CTABدربازدارندگی تشکیل هیدرات وتعیین مکانیسم هسته­زایی هیدرات در حضورSDS پرداخته است. مشخص شدکه با اضافه شدن SDSو CTAB، در غلظت های 5/0، 1، 5/1، 2درصد وزنی در اکثر آزمایش ها، زمان القا افزایش یافته و دمای تعادل کاهش اندکی داشت. با افزایش دمای آزمایش نیز، زمان القا افزایش یافته و بر روی دمای تعادل اثری نداشته است. در آزمایشهای هیدرات خالص، غلظت20درصد هیدراتTHF کمترین زمان القا(97 ثانیه) وبیشترین دمای تعادل( 68/4 درجه سلسیوس) را داشته وافزایش وکاهش غلظت هیدرات، باعث افزایش زمان القا وکاهش دمای تعادل شده است. برای تعیین مکانیسم هسته زایی دردماهای 5/2و3 درجه سلسیوس، مدل هسته زایی ثانویه برای هیدرات صدق کرده و هسته زایی ثانویه می باشد. ولی با افزایش دما به 5/3 و4 درجه سلسیوس مکانیسم هسته زایی اولیه به احتمال زیاد قوی تر شده است. درمورد اثر SDS نیز می­توان گفت که دردمای 5/3و 4 درجه سلسیوس به ایجاد هسته زایی اولیه کمک کرده، چرا که هیدرات­های خالص دارای ضرایب همبستگی 61/0 و65/0 هستند وبا اضافه شدن بازدارنده، ضرایب همبستگی مدل هسته­زایی ثانویه کاهش پیدا کرده و هسته زایی اولیه ظاهر شده است.

 کلمات کلیدی

تتراهیدروفوران،زمان القا،دمای ابرسرمایش، سدیم دودسیل سولفات، ستیل تری متیل امونیوم بروماید

 

 

10 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 935