متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : سحر خسروی فرد - مهندسي فرآيند

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان رساله :  بررسی زیست¬سازگاری و تراوایی اکسیژناتور غشایی صفحه مسطح بر پایة ماتریمید و ماتریمید فلوئوردار
 

 • ارائه  کننده: سحر خسروی فرد
   
 •   استاد راهنما: دکتر سید سعید حسینی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر حمیدرضا مرتهب (پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر علیرضا شریف
   
 •   استاد مشاور: دکتر سهیل بدوحی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1395/11/10
   
 •  ساعت: 15:00


 چکیده

امروزه به دلیل افزایش شمار بیماران مبتلا به امراض قلبی و نیاز به انجام اعمال جراحی بر روی قلب این افراد، اکسیژناتورهای غشایی یا ریه مصنوعی از مهم¬ترین اجزای عمل جراحی قلب به شمار می¬روند. اکسیژناتورهای موجود در بازار متشکل از غشاهای نامتقارن با لایة سطحی متراکم هستند. تراوایی بالای گاز از طریق این غشاها منوط به ساخت غشایی با لایة سطحی بسیار نازک می¬باشد. اما به این علت که فرایند ساخت غشایی با لایة سطحی نازک، پیچیده و دشوار می¬باشد، به همین خاطر در این پژوهش برآنیم تا با ساخت غشایی نامتقارن با لایة سطحی متخلخل که البته قطر حفرات سطح، کوچکتر از اندازه اجزای خون باشد، علاوه بر افزایش تراوایی، از پدیدة نشت پلاسما نیز جلوگیری کنیم. به همین منظور در این پژوهش اثر غلظت¬ پلیمر ماتریمید 5218، کمک¬حلال تتراهیدروفوران و غیر حلال اضافه¬شونده اتانول برای ساخت غشایی با حفرات کوچکتر از µm 2/0 مورد بررسی قرار گرفت. تغییر غلظت پلیمر، کمک¬حلال و غیرحلال اضافه-شونده منجر به تغییر چشمگیر تراوایی در رنج GPU 923-47 شد. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی، تغییر مورفولوژی غشا در اثر تغییر این غلظت¬ها را نشان می¬دهد. به منظور بهبود خاصیت زیست¬سازگاری غشای تولیدی، فرایند اصلاحی توسط پلاسمای RF با استفاده از گاز تترافلوئورومتان روی غشاها انجام شد. بهینه¬سازی زمان انجام فرایند، نشان داد، در دقیقة سوم، بیشترین زاویة تماس حاصل شد. مقایسة نتایج آزمون¬های تراوایی قبل و بعد از فرایند اصلاح، نشان¬ می¬دهد که این فرایند، قادر به تغییر چندانی در میزان تروایی غشا نبوده است. اما نتایج آزمون زیست¬سازگاری حاکی از کاهش میزان جذب پروتئین از µgr/cm221/0 در حالت غشای قبل از اصلاح به µgr/cm2 039/0 پس از فرایند بوده است. نتایج زاویة تماس بیانگر افزایش زاویه از ̊72 به ̊120 می¬باشد. نتایج طیف سنجی با انرژی اشعة ایکس نیز گویای افزایش 23 درصدی محتوای فلوئور پس از فرایند اصلاح می¬باشد.

 کلمات کلیدی

اکسیژناتور غشایی، غشای نامتقارن، ماتریمید، لایة سطحی، زیست¬سازگاری، پلاسما

 

 

5 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 915