متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان نامه: بهبود عزیزی جوکندان

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان پایان‌نامه:  اندازه‌گیری و بررسی تعادل فازی هیدرات گازی در سیستم حاوی CO2/CH4 ، سیکلوپنتان و محلول آبی 1و4دی‌اکسان
 

 • ارائه  کننده: بهبود عزیزی جوکندان
   
 •   استاد راهنما: دکتر حسن پهلوان‌زاده
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر حمید گنجی – پژوهشگاه صنعت نفت
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر محسن وفایی
   
 •   استاد مشاور: دکتر مهرداد منطقیان
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی- اتاق سمینار 1-
   
 •   تاریخ: 1395/10/15
   
 •  ساعت: 09:00


 چکیده

دراین تحقیق اثر بهبوددهنده‌های 1و4دی‌اکسان در غلظت‌های 5، 10 و 25 درصد وزنی و سیکلوپنتان و همچنین تاثیر همزمان این دوبهبوددهنده برروی هیدرات کربن‌دی‌اکسید بررسی شده است. 1و4دی‌اکسان در غلظت پایین نسبت به آب خالص به عنوان بازدارنده عمل می‌کند و در غلظت‌های بالا ارتقادهندگی کمی از خود نشان می‌دهد. سیکلوپنتان در یک فشار معین دمای تعادلی تشکیل هیدرات گاز دی‌اکسیدکربن را 13 کلوین افزایش می‌دهد. استفاده همزمان دو بهبوددهنده‌ها باعث بهبود چشمگیر شرایط تعادلی تشکیل هیدرات می‌شود و با افزایش غلظت 1و4دی‌اکسان از میزان این ارتقادهندگی کاسته می‌شود. در این پژوهش از یک مدل ترمودینامیکی دقیق برای پیش‌بینی نقاط تعادلی تشکیل هیدرات گازهای خالص درحضور افزودنی‌ها استفاده شده است و ثوابت لانگمویر برای غلظت‌های پایین 1و4دی‌اکسان بدست آمده است. این مدل برمبنای برابری فوگاسیته درفازهای مایع، هیدرات و بخار می‌باشد. از تئوری واندروالس- پلاتیو برای بیان فوگاسیته فاز هیدرات استفاده شده است. برای محاسبه فوگاسیته آب در فاز مایع از معادله NRTL و فوگاسیته فاز گاز از معادله حالت P.R استفاده شده است. در مدل‌سازی از روش فلش و کمینه کردن انرژی آزاد گیبس استفاده شد که باعث جلوگیری در استفاده از فرضیات ساده‌کننده می‌شود. انحراف کلی مدل برای سامانه آب خالص 6/2% و برای درصدهای پایین 1و4دی‌اکسان 2/6%، برای غلظت‌های بالای 1و4دی‌اکسان 2/3% و برای سیکلوپنتان 4/7% درصد می‌باشد. هنگامی که از دو ارتقادهنده‌ی 1و4دی‌اکسان و سیکلوپنتان به صورت همزمان استفاده می‌شود انحراف کلی مدل برابر3/16% بدست آمد.

 کلمات کلیدی

هیدرات گازی، نقاط تعادلی هیدرات، بهبوددهنده ترمودینامیکی غیرمحلول در آب، بهبوددهنده ترمودینامیکی محلول در آب، مدل‌سازی ، کمینه کردن انرژی آزاد گیبس

 

 

15 دی 1395 / تعداد نمایش : 928