متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان نامه: امیر ایراندوست

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان پایان‌نامه: مطالعه آزمایشگاهی روش‎های ساخت کاتالیست نانوساختار کبالت-روتنیوم بر پایه گاما آلومینا در سنتز فیشر-تروپش
 

 • ارائه  کننده: امیر ایراندوست
   
 •   استاد راهنما: دکتر علی حق‎طلب
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر محمد کاظمینی (دانشگاه صنعتی شریف/دانشکده مهندسی شیمی و نفت)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر جعفر توفیقی داریان
   
 •   استاد مشاور: -
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1395/10/06
   
 •  ساعت: 18:30


 چکیده

هدف اصلی این پژوهش، سنتز کاتالیست‎های کبالت-روتنیوم بر پایه گاما آلومینا (Co.Ru/γ-Al2O3/R/I) از روش هیبریدی احیاء-تلقیح به منظور بهبود عملکرد فرآیند فیشر-تروپش بوده‎است. به منظور بررسی اثر روش تهیه کاتالیست بر عملکرد سنتز فیشر-تروپش، کاتالیست‎ Co.Ru/γ-Al2O3/I.I از روش تلقیح همزمان وکاتالیست Co.Ru/γ-Al2O3/R/R از روش احیای پی‎درپی نیز سنتز شدند. روش تلقیح بر مبنای نفوذ مویین محلول تلقیح‎شونده در حفره‎های پایه و روش احیای شیمیایی بر مبنای جایگزینی گونه‎های فلزی فعال با گونه‎های فلزی موجود در پایه استوار است. 3 نوع کاتالیست با مقادیر ثابتی از کبالت (%15 جرمی پایه) و روتنیوم (%15/0 جرمی پایه) از 3 روش مختلف نامبرده سنتز شدند و به منظور مشخصه‎یابی کاتالیست‎ها، آزمون‎های XRD، TPR، ICP، EDX، HRTEM و BET انجام شدند. نتایج آزمون‎های مشخصه‎یابی تشکیل ساختار آلیاژی را برای کاتالیست‎ها نشان داد به طوری که روند افزایشی اندازه‎ی نانوذرات اکسید کبالت به ترتیب برای روش‎های احیای پی‎درپی، هیبرید احیاء-تلقیح و تلقیح همزمان مشاهده گردید. عملکرد کاتالیست‎های سنتزشده در واکنش فیشر-تروپش نشان داد که درصدتبدیل مونوکسیدکربن برای کاتالیست Co.Ru/γ-Al2O3/R/I نسبت به کاتالیست‎های Co.Ru/γ-Al2O3/R/R و Co.Ru/γ-Al2O3/I.I به ترتیب افزایشی 31 و 47 درصدی، گزینش‎پذیری C5+ به ترتیب افزایشی 15 و 20 درصدی، فاکتور رشد شاخه‎ی هیدروکربنی (α) به ترتیب افزایشی 4 و 9 درصدی و گزینش‎پذیری متان به ترتیب کاهشی 10 و 26 درصدی داشته‎است. تأثیر 2 متغیر فرآیندی دما و فشار به ترتیب در محدوده‎های oC 230-210 و bar 20-10 در حضور مقادیر ثابت نسبت هیدروژن به مونوکسیدکربن (H_2/CO=2) و سرعت فضایی گاز سنتز (h-11800GHSV=) برای 3 کاتالیست سنتزی مورد ارزیابی قرار گرفت. با افزایش دما در محدوده‎ی مشخص‎شده، پارامترهای درصدتبدیل مونوکسیدکربن، گزینش‎پذیری C5+، گزینش‎پذیری متان و فاکتور رشد شاخه‎ی هیدروکربنی به ترتیب (افزایش و کاهش) و (افزایش و کاهش) یافتند. با افزایش فشار در محدوده‎ی مشخص‎شده روند تغییرات معکوس شده و پارامترهای مذکور به ترتیب (کاهش و افزایش) و (کاهش و افزایش) یافتند.

 کلمات کلیدی

سنتز فیشر-تروپش، کاتالیست کبالت-روتنیوم، گاما آلومینا، روش سنتز کاتالیست، نانوذرات اکسید کبالت، گزینش‎پذیری

 

 

12 دی 1395 / تعداد نمایش : 1165