متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: معصومه نصراله زاده

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله

عنوان رساله‌:  رسانش کنترل شده آنتی بیوتیک ها از سامانه دارورسانی تراپوستی توسط نانوحامل های لیپیدی
 

 • ارائه  کننده: معصومه نصراله زاده
   
 •   استاد راهنما: دکتر فریبا گنجی- دکتر سیدمجتبی تقی زاده (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر محمدجعفر عبدخدایی (دانشگاه صنعتی شریف)- دکتر حمید موبدی (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر سیدعباس شجاع الساداتی- دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
   
 •   استاد مشاور: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی- دکتر بهرام دارایی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق سمینار -1
   
 •   تاریخ: 1395/09/16
   
 •  ساعت: 13:30


 چکیده

ایجاد مقاومت آنتی¬بیوتیکی ناشی از مصرف بی¬رویه آنتی¬بیوتیک¬ها و بروز آثار جانبی نامطلوب در بیمار، نیاز به طراحی روش¬های جدید آنتی-بیوتیک¬رسانی از جمله روش دارورسانی تراپوستی، را مطرح ساخته است. با وجود مزایای متعدد در این روش دارورسانی، از آنجا که میزان مصرف روزانه آنتی¬بیوتیک¬ها زیاد است (بیش از 100 میلی¬گرم در روز)، تا کنون گزارشی مبنی بر طراحی و ساخت سامانه تراپوستی مناسب برای آنتی¬بیوتیک¬ها ارائه نشده است. در این پژوهش، یک سامانه دارو¬رسانی تراپوستی حاوی آنتی¬بیوتیک سفالکسین، بر پایه یک شبکه پلیمری چسبنده طراحی شد. در طراحی شبکه پلیمری این سامانه از پلیمرهای پلی¬ایزوبوتیلن (PIB) با وزن ملکولی¬¬های متفاوت استفاده شد و تلاش شد با تغییر وزن ملکولی پلیمرها، میزان بارگذاری دارو تا حدی افزایش یابد که چسب نهایی دارای بیشترین مقدار چسبناکی میله¬ای و مقاومت پوستگی باشد. بر مبنای نتایج به دست آمده در این پژوهش، چسب بهینه شامل دو پلیمر PIB-B10 و PIB-B50 ( به نسبت 60 به 40) با 10 درصد داروی بارگذاری شده نسبت به کل ترکیب چسب، است. در ادامه، از نانو¬ذرات لیپیدی جامد (SLN) بر پایه D-α-توکفرول سوکسینات (ویتامین E)، برای افزایش تراوایی پوستی دارو و افزایش میزان بارگذاری استفاده شد. برای بهینه¬سازی مشخصات نانوذرات از دو روش تهیه¬ نانوامولسیون آب در روغن و روغن در آب استفاده شد. نتایج نشان داد نانوذرات لیپیدی جامدی که با روش روغن در آب و با نسبت دارو به لیپید 20% تهیه شدند، با اندازه nm 5±180 و درصد داروی بارگذاری شده 9/7%، بیشترین قطر ممانعت¬کنندگی میکروبی را در رشد ریزسازواره گرم مثبت استفیلوکوکوس اورئوس ایجاد کرده و سبب افزایش 3 برابری تراوایی دارو در پوست می¬شوند. از این نانوذرات به عنوان نانوذرات بهینه برای بارگذاری در چسب استفاده شد. در نهایت مشخص شد، پچ تراپوستی بهینه شامل80% چسب (ترکیب 60 به 40 از پلیمرهای B10 و B50)، 7% داروی آزاد، 3% نانوذره حاوی دارو و 10% نانوذره بدون دارو، ضمن کاهش 28 درصدی در مصرف آنتی¬بیوتیک، بیشترین قطر ممانعت¬کنندگی میکروبی را ایجاد می¬کند. همچنین، مطالعه اثر این ترکیب بهینه روی رشد، تکثیر و بقای سلول¬های پوستی انسان، افزایش رشد سلول¬ها را در طی 4 روز نشان داد.

 کلمات کلیدی

دارورسانی تراپوستی، آنتی¬بیوتیک سفالکسین، نانوذرات لیپیدی جامد، رهایش دارو، افزایش تراوایی

 

 

15 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1094