متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مهرداد کریمیان پور گروسی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‏ نامه

عنوان پایان‌نامه:  پیش بینی توزیع وزن مولکولی پلی استایرن از ویسکوالاستیسیته خطی
 

 • ارائه  کننده: مهرداد کریمیان پور گروسی
   
 •   استاد راهنما: دکتر نادره گلشن ابراهیمی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر فاطمه گوهرپی
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر محمد حسین نوید فامیلی
   
 •   استاد مشاور: -
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1395/09/15
   
 •  ساعت: 13:30


 چکیده

با توجه به محدود بودن آزمون کروماتوگرافی ژل¬تراوایی، یافتن جایگزینی برای تعیین مشخصات ساختاری نظیر وزن¬مولکولی و توزیع وزن¬مولکولی پلیمر¬ها از چالش¬های پیش روی محققان بوده است. از رئولوژی به¬عنوان ابزار کاربردی برای یافتن ارتباط بین مشخصات ساختاری و رفتار مذاب استفاده می¬شود. در این پژوهش به شبیه¬سازی توزیع وزن¬مولکولی پلیمر پلی¬استایرن مونو-دیسپرس و پلی¬دیسپرس پرداخته شده است. در ابتدا آزمایش جزء به جزء سازی روی پلیمر پلی¬دیسپرس انجام و نمونه با توزیع وزن¬مولکولی باریک¬تر به¬دست آمده است. سپس آزمون کروماتوگرافی ژل¬تراوایی و رئومتری روی نمونه¬ها انجام شده است. با بهره-گیری از مدل حرکت مار¬گونه در حالت تعمیم¬یافته و معادلات مستخرج، ارتباط بین پارامتر¬های رئولوژیکی و ساختاری پلیمر به-دست آمده است و با بهینه¬سازی، توزیع وزن¬مولکولی به¬دست می¬آید. برای شبیه¬سازی از نرم¬افزار Matlab استفاده شده است. مقدار پارامتر ، برای پلی¬استایرن¬های مونودیسپرس در این پژوهش 8/0 به¬دست آمد که تطبیق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی داشته است. از طرف دیگر نتایج با انتخاب برابر 8/0 در نمونه پلی¬دیسپرس، در مقایسه با محاسبه از طریق برازش، اندکی بهبود نموده است. همچنین اثر سازو¬کار رز در بسامد¬های بالا بررسی شده است.

 کلمات کلیدی

توزیع وزن¬مولکولی، رئولوژی، پلی¬استایرن، مدول دینامیکی

 

 

14 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1024