متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان نامه: علیرضا ناظمی بیدگلی

خلاصه خبر: دفاع از پايان نامه

عنوان: مدلسازی راکتور دی هیدروژناسین اتیل بنزن برای تولید استایرن
 

 •   ارائه  کننده: علیرضا ناظمی بیدگلی
   
 •   استاد راهنما: دکتر سید مجتبی صدر عاملی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر عبدا... ایرانخواه
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر رامین کریم زاده 
   
 •   استاد مشاور: -
   
 • مکان: دانشکده مهندسی، طبقه 1-
   
 •   تاریخ: 1395/07/17
   
 •  ساعت: 11
   


 چکیده

استایرن یکی از مهمترین منومرهایی است که جهت تولید مواد پلیمری در صنعت استفاده می شود. جهت تولید استایرن منومر در پتروشیمی تبریز از فرآیند هیدروژن گیری آدیاباتیک اتیل بنزن در سه راکتور متوالی با بستر ثابت و با جریان شعاعی استفاده می شود. به علت گرماگیر بودن واکنش اصلی مقدار زیادی بخار آب به خوراک اولین راکتور اضافه می شود که علاوه بر تاُمین گرمای مورد نیاز، با کاهش فشار جزئی محصولات، تعادل واکنش را به سمت تولید محصول بیشتر سوق می دهد. همچنین باعث کاهش نشست کک روی سطح کاتالیزور می شود. جهت گرمایش بین مراحل از گرمای حاصل از اکسیداسیون هیدروژن تولیدی استفاده می شود. جریان شعاعی در راکتورها و گرمایش پیوسته در سری راکتورها و بخصوص استفاده از بستر اکسیداسیون جهت گرمایش ما بین مراحل از مزایای عمده این فرآیند محسوب می شود. مدل سازی راکتور دی هیدروژناسیون اتیل بنزن با استفاده از مدل ریاضی ناهمگن انجام شد و برای شبیه سازی فرآیند از زبان برنامه نویسی فرترن استفاده شد و نتایج حاصله با داده های واحد مقایسه گردید. مقایسه نتایج نشانگر دقت مدل مورد استفاده و برنامه شبیه سازی می باشد. همچنین بهینه سازی راکتورها انجام شد و تاثیر هر یک از متغیرهای اصلی دما، فشار و نسبت بخار آب به هیدروکربن ورودی بر روی تولید محصول بررسی گردید. براساس نتایج حاصل، درجه حرارت هاي بالا باعث افزايش درصد تبديل مي شود. بعنوان مثال با افزایش 20 درجه دما، میزان تبدیل اتیل بنزن 3 درصد افزایش می یابد. نسبت بخار به هیدروکربن بهینه هم با افزایش دما افزایش می یابد. با افزایش فشار، میزان تبدیل اتیل بنزن افزایش یافته اما انتخاب پذیری استایرن کاهش می یابد.


 کلمات کلیدی

شبیه سازی، بهینه سازی، استایرن منومر، هیدروژن گیری آدیاباتیک، اتیل بنزن، راکتور بستر ثابت، جریان شعاعی، اکسیداسیون هیدروژن، مدل ناهمگن

 

 

17 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1257