متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: زینب طاهریان

خلاصه خبر:

  • عنوان: مدل سازي ترمودیناميکي رسوب آسفالتين همراه با تزریق امتزاجي گاز CO2 با استفاده از معادله حالت CPA اصلاح شده
  • ارائه‌کننده: زینب طاهریان
  • استاد راهنما: دکتر محسن وفایی سفتی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر عباس نادری فر(دانشگاه امیرکبیر)
  • استاد ناظر داخلی: (دکتر حسن پهلوان زاده-(دانشگاه تربیت مدرس
  • مکان: دانشکده مهندسی شیمی-کلاس 115
  • تاریخ: 1395/04/30
  • ساعت: 8:00 صبح

چکیده
رسوب آسفالتین می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون تغییرات فشار و یا ترکیب نفت خام باشد. به عنوان مثال حل کردن حلال نا مناسب در نفت می تواند خود عاملی برای ایجاد رسوب در آن باشد و یا حتی افت فشار در نفت های زنده ای که میزانی گاز حل شده در آن ها وجود دارد نیز می تواند از عواملی باشد که باعث ایجاد رسوب آسفالتین گردد. به همچنین دلیل پیش بینی رفتار فازی رسوب آسفالتین برای جلوگیری رسوب بسیار مهم است.
معادله حالتCPA که مجموع یک معادله حالت مکعبی و یک قسمت تجمعی می باشد توانایی بالایی در پیش بینی رفتار سیالات پیچیده دارد، از طرف دیگر آسفالتین از جمله موادی به شمار می آید که خصوصیت تجمعی دارد. به همین دلیل معادله CPA می تواند رفتار فازی این ماده را به خوبی پیش بینی کند.
در این پژوهش از معادله حالت CPA اصلاح شده برای مدلسازی رسوب آسفالتین استفاده شده است. در پژوهش حاضر، قسمت فیزیکی معادله حالت CPA اصلاح شده جدید شامل معادله حالت پنگ رابینسون با ترم جاذبه ی جدید (PRNAT) می باشد. نتایج معادله حالت PRNAT-CPA با داده های آزمایشگاهی پنج نمونه نفت زنده مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین اثر تزریق گاز دی اکسید کربن و تأثیر آن روی میزان رسوب نیز مورد مطالعه واقع شده است.دو دسته از داده های آزمایشگاهی( نمونه نفت شماره 1 و 2) متعلق به مرادی و همکاران و سه دسته ی دیگر( نمونه نفت شماره 3 تا 5) متعلق به سریواستاوا و هانگ می باشد. نتایج نشان می دهد که معادله PRNAT-CPA رسوب آسفالتین را با دقت خوبی پیش بینی می نماید و با توجه به نمونه ی نفت دارای خطایی بین 35/0% تا 37/6% می باشد.
کلمات کلیدی
رسوب آسفالتین، معادله حالت CPA، ترم جاذبه، مدل ترمودینامیکی

30 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1624