متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: محمد جواد جوکار

خلاصه خبر:

  • عنوان: فروشویی زیستی صفحه نمایش کریستال مایع مستعمل برای بازیابی ایندیم
  • ارائه‌کننده: محمد جواد جوکار
  • استاد راهنما: دکتر سید محمد موسوی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر پریسا حجازی ( دانشگاه علم و صنعت)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر سید مرتضی ضمیر
  • استاد مشاور: دکتر سید عباس شجاع الساداتی
  • مکان: طبقه اول فنی مهندسی – کلاس 219
  • تاریخ: 1395/04/15
  • ساعت: 16

چکیده
از بین پسماندهای جامد و زباله‏های الکترونیکی مختلف، صفحه نمایش کریستال مایع مستعمل به دلیل حجم بالای تولید و محتوای غنی از فلزهای کمیاب با ارزش و سمی از جنبه اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت است. بنابراین، روش فروشویی زیستی به عنوان راه‌حلی برای بازیابی فلزهای کمیاب ایندیم و استرنسیم و سمیت زدایی از صفحه نمایش کریستال مایع مستعمل انتخاب شد. در این پژوهش باکتری‌-های اسیدوتیوباسیلوس‌فرواکسیدانس و اسیدوتیوباسیلوس‌تیواکسیدانس برای فروشویی زیستی یک مرحله-ای انتخاب شدند. فرآیند خوسازی با پودر صفحه نمایش کریستال مایع برای هر دو سویه انجام شد و برای سویه‌ی اسیدوتیوباسیلوس‌فرواکسیدانس حداکثر توده‌ی جامد 10 گرم در لیتر در مدت 48 روز بدست آمد و برای سویهِ‌ی اسیدوتیوباسیلوس‌تیواکسیدانس حداکثر توده جامد که با آن خو پیدا می‌کند 40 گرم در لیتر در مدت 50 روز مدت بدست می‌آید، با توجه به همین نکته که سویه‌ی اسیدوتیوباسیلوس-تیواکسیدانس با چگالی توده بالاتری در زمانی کمتر خو پیدا می‌کند فرآیند طراحی آزمایش با استفاده از روش طراحی مرکزی برای پیدا کردن شرایط بهینه در ارلن برای این سویه انجام گرفت، شرایط بهینه‌ای که برای متغییرهای pH اولیه، محتوای گوگرد و چگالی توده به دست آمد به ترتیب عبارتا از 6/2، 6/8 گرم در لیتر و 16 گرم در لیتر. با اندازه‌گیری میزان بازیابی فلزهای ایندیم و استرنسیم در شرایط بهینه بازیابی آن‌ها به ترتیب 100% و 10% بدست آمد . نتایج حاصل از پودر نمونه که بعد از فروشویی زیستی در شرایط بهینه به دست آمد و مقایسه آن با قبل فروشویی به کمک آزمون‌های پراش پرتو ایکس، طیف سنجی فروسرخ تبدیل فرویه و عکس برداری با میکروسکوپ الکترونی نشان داد که فعالیت باکتری در فروشویی زیستی موثر بود است. برای افزایش حجم فرآیند فروشویی زیستی از زیست‌واکنش‌گاه ستونی حبابی استفاده شد و برای آن طراحی آزمایش صورت گرفت. از طراحی آزمایش صورت گرفته در زیست-واکنش‌گاه برای سه متغیر نرخ هوادهی، محتوای گوگرد و چگالی توده جامد مقدار بهینه برای هر یک به ترتیب 248 میلی‌لیتر در دقیقه، 7 گرم در لیتر و 20 گرم در لیتر بدست آمد. با اندازه‌گیری میزان بازیابی فلزهای ایندیم و استرنسیم در شرایط بهینه بازیابی آن‌ها به ترتیب 100% و 14% بدست آمد.
کلمات کلیدی
فروشویی زیستی، صفحه نمایش کریستال مایع مستعمل، اسیدوتیوباسیلوس‌تیواکسیدانس، بازیابی ایندیم و استرنسیم، بهینه سازی

15 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1476