برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620501301
 • دکتر سعید صادق‌نژاد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه(9:30 - 11:00 مکان: پ4) دوشنبه(9:30 - 11:00 مکان: پ4) امتحان(1396/10/23) ساعت: 9:30 - 11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620500701
 • دکتر علی حق طلب
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 115) سه‌شنبه(13:30 - 15:00 مکان: 116) امتحان(1396/10/26) ساعت: 11:00 - 13:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620501201
 • دکتر آرزو جعفری
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • یکشنبه(11:00 - 12:30 مکان: پ4) سه‌شنبه(11:00 - 12:30 مکان: 224) امتحان(1396/10/27) ساعت: 9:30 - 11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620500201
 • دکتر سعید صادق‌نژاد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه(16:30 - 18:00 مکان: 115) سه‌شنبه(15:00 - 16:30 مکان: 116) امتحان(1396/10/24) ساعت: 9:30 - 11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620501501
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • دوشنبه(15:00 - 16:30 مکان: 115) چهارشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 115) امتحان(1396/11/01) ساعت: 8:00 - 9:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620502301
 • دکتر مهرداد منطقیان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه(16:30 - 18:00 مکان: 116) دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: پ4) امتحان(1396/11/04) ساعت: 8:00 - 10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620502901
 • دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه(8:00 - 9:30 مکان: پ4) یکشنبه(8:00 - 9:30 مکان: پ4) امتحان(1396/10/26) ساعت: 14:00 - 16:60
 • دریافت