برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620314501
 • دکتر محمدرضا امیدخواه
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه(8:00 - 9:30 مکان: 115) شنبه(11:00 - 12:30 مکان: 115) امتحان(1396/11/07) ساعت: 8:00 - 11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620314601
 • دکتر حسن پهلوانزاده
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه(9:30 - 11:00 مکان: 224) یکشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 116) امتحان(1396/11/11) ساعت: 11:00 - 13:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620315901
 • دکتر جعفر توفیقی داریان
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه(8:00 - 9:30 مکان: 115) دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 115) امتحان(1396/11/09) ساعت: 11:00 - 13:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620316201
 • دکتر محمدرضا امیدخواه
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه(8:00 - 9:30 مکان: 115) شنبه(11:00 - 12:30 مکان: 115) امتحان(1396/11/07) ساعت: 8:00 - 11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620330701
 • دکتر فرزام فتوت
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • یکشنبه(15:00 - 16:30 مکان: -) سه‌شنبه(8:00 - 9:30 مکان: پ4) امتحان(1396/11/10) ساعت: 9:30 - 11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620314201
 • دکتر رامین کریم‌زاده
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه(15:00 - 16:30 مکان: 115) یکشنبه(15:00 - 16:30 مکان: 115) امتحان(1396/10/30) ساعت: 09:30 - 11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620302801
 • دکتر فاطمه اسلامی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه(9:30 - 11:00 مکان: 115) سه شنبه(9:30 - 11:00 مکان: پ4)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620318501
 • دکتر آرزو جعفری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه(13:30 - 15:00 مکان: -) سه‌شنبه(8:00 - 9:30 مکان: پ4) امتحان(1396/11/10) ساعت: 9:30 - 11:00
 • دریافت