برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# كلوييدها و امولسيون (اختیاری) دکتر فاطمه اسلامی کارشناسی‌ارشد شنبه(9:30 - 11:00 مکان: 115) سه شنبه(9:30 - 11:00 مکان: پ4)
# كاتاليزورهاي هتروژوني (اختیاری) دکتر رامین کریم‌زاده کارشناسی‌ارشد شنبه(15:00 - 16:30 مکان: 115) یکشنبه(15:00 - 16:30 مکان: 115) امتحان(1396/10/30) ساعت: 09:30 - 11:00
# اصول مهندسي فرآيند (اختیاری) دکتر محمدرضا امیدخواه دکتری شنبه(8:00 - 9:30 مکان: 115) شنبه(11:00 - 12:30 مکان: 115) امتحان(1396/11/07) ساعت: 8:00 - 11:00
# بهينه سازي (اختیاری) دکتر حسن پهلوانزاده کارشناسی‌ارشد شنبه(9:30 - 11:00 مکان: 224) یکشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 116) امتحان(1396/11/11) ساعت: 11:00 - 13:30
# فناوري هاي توليد زيست سوخت ها (اختیاری) دکتر فرزام فتوت کارشناسی‌ارشد یکشنبه(15:00 - 16:30 مکان: -) سه‌شنبه(8:00 - 9:30 مکان: پ4) امتحان(1396/11/10) ساعت: 9:30 - 11:00
# طراحي راكتورهاي صنعتي و ويژه (اصلی) دکتر جعفر توفیقی داریان دکتری دوشنبه(8:00 - 9:30 مکان: 115) دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 115) امتحان(1396/11/09) ساعت: 11:00 - 13:30
# طراحي مفهومي فرآيندها (اصلی) دکتر محمدرضا امیدخواه دکتری شنبه(8:00 - 9:30 مکان: 115) شنبه(11:00 - 12:30 مکان: 115) امتحان(1396/11/07) ساعت: 8:00 - 11:00
# محاسبات عددي پيشرفته (اصلی) دکتر آرزو جعفری کارشناسی‌ارشد یکشنبه(13:30 - 15:00 مکان: -) سه‌شنبه(8:00 - 9:30 مکان: پ4) امتحان(1396/11/10) ساعت: 9:30 - 11:00