برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# هويت شناسي پيشرفته پليمرها (اختیاری) دکتر مهدی عبداللهی کارشناسی‌ارشد دوشنبه(15:00 - 16:30 مکان: پ4) چهارشنبه(9:30 - 11:00 مکان: پ4) امتحان(1396/11/11) ساعت: 11:00 - 13:30
# روش هاي نوين آناليز پليمرها (اختیاری) دکتر مهدی عبداللهی دکتری دوشنبه(13:30 - 15:00 مکان: پ4) چهارشنبه(15:00- 16:30 مکان: 224)
# روش هاي اصلاح پليمرها (اختیاری) دکتر علیرضا شریف دکتری دوشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 224) چهارشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 224)
# شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها (اصلی) دکتر محمدعلی سمسارزاده کارشناسی‌ارشد دوشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 116) چهارشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 116) امتحان(1396/11/07) ساعت: 930 - 11:00
# رئولوژی پیشرفته پلیمرها (اصلی) دکتر علیرضا شریف کارشناسی‌ارشد دوشنبه(9:30 - 11:00 مکان: 224) چهارشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 116) امتحان(1396/11/09) ساعت: 9:30 - 11:00
# کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر (اصلی) دکتر احمدرضا بهرامیان کارشناسی‌ارشد امتحان(1396.11.10) ساعت : 11:00-13:30