برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620400801
 • دکتر علیرضا شریف
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه(9:30 - 11:00 مکان: 224) چهارشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 116) امتحان(1396/11/09) ساعت: 9:30 - 11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620402201
 • دکتر علیرضا شریف
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دوشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 224) چهارشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 224)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620402101
 • دکتر مهدی عبداللهی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دوشنبه(13:30 - 15:00 مکان: پ4) چهارشنبه(15:00- 16:30 مکان: 224)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620400101
 • دکتر محمدعلی سمسارزاده
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 116) چهارشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 116) امتحان(1396/11/07) ساعت: 930 - 11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620400901
 • دکتر احمدرضا بهرامیان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • امتحان(1396.11.10) ساعت : 11:00-13:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620401201
 • دکتر مهدی عبداللهی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • دوشنبه(15:00 - 16:30 مکان: پ4) چهارشنبه(9:30 - 11:00 مکان: پ4) امتحان(1396/11/11) ساعت: 11:00 - 13:30
 • دریافت