برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مکانیک محیط‌های پیوسته (اختیاری) دکتر محمد‌حسین‌نوید فامیلی دکتری دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 224) چهارشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 224) امتحان(1396/11/07) ساعت: 8:00 - 9:30
# اختلاط در فرآیند شکل‌دهی پلیمرها (اختیاری) دکتر مهرداد کوکبی دکتری دوشنبه(8:00 - 9:30 مکان: 224) چهارشنبه(8:00 - 9:30 مکان: 224) امتحان(1396/10/25) ساعت: 11:00 - 13:30
# تعیین خواص، مشخصات و کاربرد مواد نانوپلیمری (اختیاری) دکتر مهرداد کوکبی کارشناسی‌ارشد دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 6/05) چهارشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 6/05)
# چسبندگی (اختیاری) دکتر سمیه قاسمی‌راد دکتری دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: پ2) چهارشنبه(11:00 - 12:30 مکان: پ2)
# خواص مهندسی پلیمرها (اصلی) دکتر مهدی رزاقی کاشانی کارشناسی‌ارشد دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 116) چهارشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 116) امتحان(1396/10/24) ساعت: 11:00 - 13:30
# ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر (اصلی) دکتر احمدرضا بهرامیان کارشناسی‌ارشد دوشنبه(8:00 - 9:30 مکان: 116) چهارشنبه(8:00 - 9:30 مکان: پ4) امتحان(1396/10/30) ساعت: 11:00 - 13:30
# رئولوژی پیشرفته پلیمرها (اصلی) دکتر نادره گلشن ابراهیمی کارشناسی‌ارشد دوشنبه(9:30 - 11:00 مکان: 116) چهارشنبه(9:30 - 11:00 مکان: 115) امتحان(1396/10/26) ساعت: 8:00 - 9:30