برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620207401
 • دکتر مهرداد کوکبی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دوشنبه(8:00 - 9:30 مکان: 224) چهارشنبه(8:00 - 9:30 مکان: 224) امتحان(1396/10/25) ساعت: 11:00 - 13:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620208001
 • دکتر مهرداد کوکبی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 6/05) چهارشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 6/05)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620213001
 • دکتر سمیه قاسمی‌راد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: پ2) چهارشنبه(11:00 - 12:30 مکان: پ2)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620205101
 • دکتر مهدی رزاقی کاشانی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 116) چهارشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 116) امتحان(1396/10/24) ساعت: 11:00 - 13:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620211201
 • دکتر نادره گلشن ابراهیمی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه(9:30 - 11:00 مکان: 116) چهارشنبه(9:30 - 11:00 مکان: 115) امتحان(1396/10/26) ساعت: 8:00 - 9:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620210301
 • دکتر احمدرضا بهرامیان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه(8:00 - 9:30 مکان: 116) چهارشنبه(8:00 - 9:30 مکان: پ4) امتحان(1396/10/30) ساعت: 11:00 - 13:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620201201
 • دکتر محمد‌حسین‌نوید فامیلی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دوشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 224) چهارشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 224) امتحان(1396/11/07) ساعت: 8:00 - 9:30
 • دریافت