برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# طراحی بیوراکتور (اختیاری) دکتر سمیره هاشمی نجف‌آبادی - دکتر فریبا گنجی کارشناسی‌ارشد یکشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 224) سه‌شنبه(13:30 - 15:00 مکان: 224) امتحان(1396/11/03) ساعت: 9:30 - 11:00
# سامانه‌های رهایش کنترل شده دارو (اختیاری) دکتر فریبا گنجی کارشناسی‌ارشد یکشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 116) سه‌شنبه(11:00 - 12:30 مکان: 116) امتحان(1396/11/11) ساعت: 8:00 - 9:30
# طراحی آزمایش‌ها (اختیاری) دکتر سیدمحمد حسینی کارشناسی‌ارشد سه‌شنبه(13:30 - 15:00 مکان: مرکز رایانه دانشکده) چهارشنبه(9:30 - 11:00 مکان: مرکز رایانه دانشکده) امتحان(1396/11/10) ساعت: 14:00 - 16:30
# زیست موادها (اصلی) دکتر سهیل بدوحی کارشناسی‌ارشد یکشنبه(9:30 - 11:00 مکان: پ4) سه‌شنبه(9:30 - 11:00 مکان: 116) امتحان(1396/11/07) ساعت: 14:00 - 16:30
# ریاضیات مهندسی پیشرفته (اصلی) دکتر محسن نصرتی کارشناسی‌ارشد سه‌شنبه(8:00 - 9:30 مکان: 116) چهارشنبه(8:00 - 9:30 مکان: 116) امتحان(1396/10/27) ساعت: 11:00 - 13:30
# فیزیولوژی عمومی (جبرانی) دکتر فاطمه باقری کارشناسی‌ارشد یکشنبه(13:30 - 15:00 مکان: پ4) امتحان(1396/11/07) ساعت: 11:00 - 13:30
# ایمونولوژی عمومی (جبرانی) دکتر فاطمه باقری کارشناسی‌ارشد یکشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 224) امتحان(1396/11/10) ساعت: 8:00 - 9:30
# بیوشیمی عمومی (جبرانی) اساتید گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد -