برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620600501
 • دکتر فاطمه باقری
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • یکشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 224) امتحان(1396/11/10) ساعت: 8:00 - 9:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620601601
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • -
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620600801
 • دکتر محسن نصرتی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه‌شنبه(8:00 - 9:30 مکان: 116) چهارشنبه(8:00 - 9:30 مکان: 116) امتحان(1396/10/27) ساعت: 11:00 - 13:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620600201
 • دکتر سهیل بدوحی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه(9:30 - 11:00 مکان: پ4) سه‌شنبه(9:30 - 11:00 مکان: 116) امتحان(1396/11/07) ساعت: 14:00 - 16:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620601101
 • دکتر فریبا گنجی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • یکشنبه(11:00 - 12:30 مکان: 116) سه‌شنبه(11:00 - 12:30 مکان: 116) امتحان(1396/11/11) ساعت: 8:00 - 9:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620601401
 • دکتر سیدمحمد حسینی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • سه‌شنبه(13:30 - 15:00 مکان: مرکز رایانه دانشکده) چهارشنبه(9:30 - 11:00 مکان: مرکز رایانه دانشکده) امتحان(1396/11/10) ساعت: 14:00 - 16:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620600101
 • دکتر سمیره هاشمی نجف‌آبادی - دکتر فریبا گنجی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • یکشنبه(13:30 - 15:00 مکان: 224) سه‌شنبه(13:30 - 15:00 مکان: 224) امتحان(1396/11/03) ساعت: 9:30 - 11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620600401
 • دکتر فاطمه باقری
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • یکشنبه(13:30 - 15:00 مکان: پ4) امتحان(1396/11/07) ساعت: 11:00 - 13:30
 • دریافت