برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620108701
 • دکتر سید‌عباس شجاع‌الساداتی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • پنج شنبه 9:00-12:00 - امتحان(1396/11/02) ساعت: 8:00-10:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620108001
 • دکتر حسین عبدل تهرانی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • یک شنبه(11:00-15:00) - امتحان(1396/10/30) ساعت: 8:00-9:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620103101
 • دکتر سمیره هاشمی نجف‌آبادی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • یک شنبه و سه شنبه(9:00-11:00) مکان: 224 - امتحان(1396/10/24) ساعت: 11:00-13:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620107101
 • دکتر فاطمه باقری - دکتر احسان معتمدیان
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • چهارشنبه(13:30-15:00) مکان: پ4 - امتحان(1396/10/30) ساعت: 11:00-13:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620105801
 • دکتر محسن نصرتی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه و چهارشنبه 8:00 - 9:30 مکان: 116 - امتحان: (1396/10/27) ساعت 11:00-13:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620103001
 • سیدمحمد موسوی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • یک شنبه(13:30-15:00) سه شنبه(9:30-11:00) مکان_ مرکز رایانه دانشکده - امتحان(1396/10/23) ساعت 8:00-9:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620104801
 • سیدعباس شجاع‌الساداتی - دکتر احسان معتمدیان
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه(11:00-12:30 - مکان: 116) چهارشنبه(11:00-12:30- مکان:115) امتحان(1396/10/26) ساعت: 8:00-9:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 620108101
 • دکتر حسین عبدل تهرانی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • یک شنبه: 9:30-11:00-مکان 116 - امتحان(1396/11/01) ساعت 11:00-13:30
 • دریافت