برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیندهای زیستی (اختیاری) سیدمحمد موسوی کارشناسی‌ارشد یک شنبه(13:30-15:00) سه شنبه(9:30-11:00) مکان_ مرکز رایانه دانشکده - امتحان(1396/10/23) ساعت 8:00-9:30
# آنزیم‌شناسی صنعتی (اختیاری) دکتر سمیره هاشمی نجف‌آبادی کارشناسی‌ارشد یک شنبه و سه شنبه(9:00-11:00) مکان: 224 - امتحان(1396/10/24) ساعت: 11:00-13:30
# مهندسی بیوسیمیائی پیشرفته (اصلی) سیدعباس شجاع‌الساداتی - دکتر احسان معتمدیان دکتری شنبه(11:00-12:30 - مکان: 116) چهارشنبه(11:00-12:30- مکان:115) امتحان(1396/10/26) ساعت: 8:00-9:30
# ریاضیات مهندسی پیشرفته (اصلی) دکتر محسن نصرتی کارشناسی‌ارشد سه شنبه و چهارشنبه 8:00 - 9:30 مکان: 116 - امتحان: (1396/10/27) ساعت 11:00-13:30
# آزمایشگاه بیوتکنولوژی (اصلی) دکتر سید‌عباس شجاع‌الساداتی کارشناسی‌ارشد پنج شنبه 9:00-12:00 - امتحان(1396/11/02) ساعت: 8:00-10:30
# بیوشیمی عمومی (جبرانی) دکتر فاطمه باقری - دکتر احسان معتمدیان کارشناسی‌ارشد چهارشنبه(13:30-15:00) مکان: پ4 - امتحان(1396/10/30) ساعت: 11:00-13:30
# آزمایشگاه میکروبیولوژی و بیوشیمی (جبرانی) دکتر حسین عبدل تهرانی کارشناسی‌ارشد یک شنبه(11:00-15:00) - امتحان(1396/10/30) ساعت: 8:00-9:30
# میکروبیولوژی عمومی (جبرانی) دکتر حسین عبدل تهرانی کارشناسی‌ارشد یک شنبه: 9:30-11:00-مکان 116 - امتحان(1396/11/01) ساعت 11:00-13:30