آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسی پلیمر مهرداد کوکبی مهندسی پلیمر – نانو كامپوزیت استاد مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر نادره گلشن ابراهیمی مهندسی پلیمر -فرآیند شكل‌دهی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر مهدی رزاقی کاشانی مهندسی پلیمر - كامپوزیت دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر احمدرضا بهرامیان مهندسی پلیمر – کامپوزیت دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر محمدحسین نوید فامیلی مهندسی پلیمر - فرآیند شكل دهی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر محمدعلی سمسارزاده مهندسی پلیمر استاد مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر علیرضا شریف مهندسی پلیمر استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر مهدی عبداللهی مهندسی پلیمر دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی (فرآیند) سیدمجتبی صدر عاملی مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی (فرآیند) محمدرضا امیدخواه نسرین مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی (فرآیند) سیدسعید حسینی مهندسی شیمی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی (فرآیند) حسن پهلوانزاده مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی (فرآیند) رامین کریم زاده مهندسی شیمی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی (فرآیند) علی حق طلب مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی (فرآیند) جعفر توفیقی داریان مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی (فرآیند) مهرداد منطقیان مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی فاطمه باقری مهندسی شمی – بیوتکنولوژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی سهیل بدوحی مهندسی شیمی- زیست پزشکی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی فریبا گنجی مهندسی شیمی- زیست پزشکی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی سمیره هاشمی نجف آبادی مهندسی شیمی- زیست پزشکی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی سیدمرتضی ضمیر مهندسی شمی – بیوتکنولوژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی محسن نصرتی مهندسی شمی – بیوتکنولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی احسان معتمدیان مهندسی شمی – بیوتکنولوژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی سیدمحمد موسوی مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی ابراهیم واشقانی فراهانی مهندسی شیمی- زیست پزشکی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی سیدعباس شجاع الساداتی مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی نفت (مخازن) مهرداد منطقیان مهندسی نفت استاد مشاهده مشاهده
مهندسی نفت (مخازن) علی حق طلب مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی نفت (مخازن) آرزو جعفری مهندسی نفت استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی نفت (مخازن) سعید صادق نژاد مهندسی نفت استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی نفت (مخازن) امیر حسین سعیدی دهاقانی مهندسی نفت استادیار مشاهده مشاهده