متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: میلاد مستوی، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحی کنترلگر پیش بین برای بیماران HIV/AIDS با هدف افزایش تاثیر داروهای ممانعت کننده
  • ارائه‌کننده: میلاد مستوی
  • استاد راهنما: دکتر وحید جوهری مجد
  • استاد ناظر خارجی: دکتر حمید خالوزاده (دانشگاه: خواجه نصیر طوسی)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر مهدی سجودی
  • استاد مشاور: دکتر محمد تقی حمیدی بهشتی
  • مکان: آزمایشگاه کنترل هوشمند(37/6)
  • تاریخ: 1394/12/16
  • ساعت: 15

چکیده
در اين پژوهش، مسئله تنظيم پيمانه دارو به بيماران HIV از ديد مهندسي کنترل مورد بررسي قرارگرفته شده است. با انتخاب مدل مناسبي که تمام طول دوره بيماري را به‌طور کامل نمايش مي‌دهد، به طراحي کنترلگر پيش‌بين غيرخطي براي دارو دهي براي بلندمدت به بيماران HIV پرداخته‌شده است. از ديد مهندسي کنترل، ديناميک بيماري HIV ماهيتي ناپايدار داشته و پس از گذشت زمان تقريبي 10 سال وارد مرحله ناپايداري مي‌شود. با اعمال شرط پايداري بر اساس معيار لياپانف و اعمال آن به کنترلگر NMPC موردنظر و دو خانواده دارويي مورد استفاده در درمان دارويي به‌عنوان ورودي‌هاي کنترلي به ماکزيمم ميزان عملکرد در دارو دهي رسيده شده است. در اين پژوهش دو روشي که پزشکان براي دارو دهي استفاده مي‌کنند مورد بررسي قرار گرفته شده است. اساس روش کنترلي بر مبناي ماکزيمم کردن مقدار سلول‌هاي CD4+ سالم و مينيمم کردن همزمان بار ويروس که پزشکان براي تجويز دارو مورد استفاده قرار مي‌دهند است. درروش ابتدايي تغييرات دارو به‌صورت پيوسته مي‌تواند در طول زمان تغيير کند و در هر پنج روز يک‌بار ميزان دارو مي‌تواند هر مقداري را داشته باشد. روش دوم موردنظر پزشکان به‌صورت تنظيم پيمانه با ماکزيمم و مينييم مقدار دارو دهي و وقفه‌هاي‌هاي از پيش تعيين شده مي‌باشد و اين شرايط به کنترلگر اعمال شده است. نتايج شبيه سازي‌هاي اين روش کنترلي حاکي از آن است که روش پيوسته تنظيم پيمانه توانايي رساندن بيمار به وضعيت سالم مد نظر پزشکان را دارد و رکورد بار ويروس و سلول‌هاي سالم CD4+ که در تمام مقالات اخير که از مدل مشترک بهره برده اند بي سابقه مي‌باشد را مي‌توان دست يافت. نتايج حاصل از کنترلگر دوم بيانگر حالت ماکزيمم وقفه 10 روز و سطح ويروس بيشتر و سلول‌هاي سالم کمتر نسبت به حالت اول مي‌باشد. در انتها با اعمال عدم قطعيت‌هاي ممکن ناشي از رفتار رشد متفاوت بيماران HIV عملکرد روش ابتدايي به نمايش کشيده شده است.
کلمات کلیدی
عفونت HIV ، مدل پيش بين غير خطي، مدل سازي، سامانه دفاعي، تنظيم پيمانه دارو

12 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 2152