متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: فرشته محمدقاسمی، گروه مهندسی برق

خلاصه خبر:

  • عنوان: تحلیل و طراحی آشکارساز مادون قرمز نقطه کوانتومی مبتنی بر آنتن‌های پلاسمونی
  • ارائه‌کننده: فرشته محمدقاسمی
  • استاد راهنما: دکتر وحید احمدی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر فاطمه شهشهانی (دانشگاه:الزهرا)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر محمدکاظم مروج فرشی
  • استاد مشاور: دکتر علیرضا مبینی
  • مکان: اتاق سمینار فنی مهندسی. طبقه -1
  • تاریخ: 1394/12/11
  • ساعت: 11-13

چکیده
هدف از انجام این تحقیق، طراحی و تحلیل ساختارهای آنتن پلاسمونی برای یک آشکارساز مبتنی بر نقاط کوانتومی مناسب در طول‌موج‌های مادون قرمز است. آنتن پلاسمونی برای افزایش برهمکنش نور و ماده در ناحیه‌ی فعال آشکارساز که شامل نقاط کوانتومی کروی InAs/GaAs است، به کار گرفته می‌شود. تابع دی‌الکتریک نقاط کوانتومی، با استفاده از مدل ماکسول-گارنت اصلاح‌شده، با در نظر گرفتن توزیع آماری لگاریتمی-نرمال برای اندازه‌ی نقاط و همچنین درصد حجمی مشخص، محاسبه شده‌است. طیف جذب افزاره با در نظر گرفتن آثار آنتن‌های مختلف مانند آنتن دوقطبی، روزنه‌ای و ساختارهای دیگر، با استفاده از نرم افزارهایی که بر پایه‌ی روش FDTD، محاسبات عددی را انجام می‌دهند، بررسی و شبیه‌سازی شده‌است. با در نظر گرفتن این مهم که افزایش شدت میدان الکتریکی در ناحیه‌ی فعال، جذب را افزایش می‌دهد، به منظور محصورشدگی بیشتر نور، از یک لایه‌ی فلزی به عنوان بازتابنده در افزاره استفاده شده‌است. به کمک این لایه در ساختار آشکارساز کوپل شده با آنتن پلاسمونی آرایه‌ی دیسک‌های دایروی طلا، افزایش بیش از 50% مقدار جذب نسبت به ساختار مرجع حاصل شده‌است. در این ساختار، پهنای کامل در نیم بیشینه برای طیف جذب 42/0 میکرومتر بدست آمده که با تغییر پارامترهای هندسی ساختار تا اندازه 20 نانومتر، قابلیت تنظیم طول موج بیشینه‌ی آشکارسازی برای آن وجود دارد. بهره‌گیری از بازتابنده‌ علاوه بر افزایش جذب در افزاره، به دلیل تشدیدی که در کاواک حاصل از آنتن و این لایه ایجاد می‌شود، امکان تنظیم طول موج آشکارسازی و همچنین آشکارسازی چندرنگی، حاصل می‌شود.
کلمات کلیدی
#

9 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 2200