برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103263-01
 • دری صادق
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: P3 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103324-01
 • آبادي مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.01 درس(ت): دو شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.01
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103464-01
 • قادري فوآد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 3 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103005-01
 • قادري فوآد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 3 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103318-01
 • صنیعی آباده محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.09 / درس(ت): سه شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103444-01
 • صنيعي آباده محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 216-1 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103427-01
 • شفيعي نژاد عليرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.01 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.08
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103430-01
 • جليلي سعيد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 3 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103031-01
 • جليلي سعيد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 3 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103323-01
 • اكبري نودوزقي بهزاد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 3 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103313-01
 • صنيعي آباده محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 3 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6103279-01
 • جليلي سعيد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 3
 • دریافت