برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6106058-01
 • محمدزاده اصل بابك
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.08 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.08
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6106278-01
 • محلوجي فر علي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 221 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 221
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6106048-01
 • عروجي مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.08 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.08
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6106269-01
 • رئوفي محمد رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان: 221
 • دریافت