برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105382-01
 • فرورقي كيوان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده) درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105403-01
 • قاسميان يزدي محمدحسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.09 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105413-01
 • عزمي پائيز
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.09 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105322-01
 • غفاري مياب محسن
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105147-01
 • اطلس باف زهرا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.09 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105390-01
 • قاسمیان یزدی محمد حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 5 درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105244-01
 • شرافت احمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.09 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105405-01
 • شرافت احمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.09 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105402-01
 • سعيدي حميد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.09 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.08
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105189-01
 • غفاري مياب محسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.09 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105446-01
 • فرورقي كيوان
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده) درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105445-01
 • مكاري يامچي نادر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.08 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6105385-01
 • اطلس باف زهرا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30
 • دریافت