برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6104153-01
 • مومني حميدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده) درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6104150-01
 • حميدي بهشتي محمدتقي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.09 درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6104056-01
 • ازگلي سجاد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6104082-01
 • رمضاني امين
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.01 درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.01
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6104154-01
 • مومني حميدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده) درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6104061-01
 • حميدي بهشتي محمدتقي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.09 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6104065-01
 • جوهري مجد وحيد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6104157-01
 • سجودي مهدي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده) درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6104215-01
 • ازگلي سجاد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 215-1 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6104158-01
 • جوهري مجد وحيد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.09 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.09
 • دریافت