برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6102133-01
 • يزديان ورجاني علي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.08 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.08
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6102171-01
 • شيخ الاسلامي محمدكاظم
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: مركز مطالعات درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: مركز مطالعات
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6102191-01
 • شيخ الاسلامي محمدكاظم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: مركز مطالعات درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: مركز مطالعات
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6102080-01
 • سيفي حسين
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: مركز مطالعات درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: مركز مطالعات
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6102168-01
 • پارسامقدم محسن
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: آزمايشگاه قدرت 2- (الكترونيك قدرت) درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: آزمايشگاه قدرت 2- (الكترونيك قدرت)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6102207-01
 • بیرانوند رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 09:30-11:00 مکان: آزمایشگاه قدرت 2- (توزیع) / درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: آزمایشگاه قدرت 2- (توزیع)
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6102257-01
 • حقي فام محمودرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.08 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.08
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6102204-01
 • يزديان ورجاني علي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.08
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6102258-01
 • پارسامقدم محسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: آزمايشگاه قدرت 2- (الكترونيك قدرت) درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: آزمايشگاه قدرت 2- (الكترونيك قدرت)
 • دریافت