برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101270-01
 • فتحی داوود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یک شنبه 13:30-15:00 مکان: P6 / سه شنبه 13:30-15:00 مکان: p2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101271-01
 • مروج فرشي محمدكاظم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.01 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.01
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101272-01
 • احمدي وحيد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.01 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.01
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101269-01
 • كبير احسان اله
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.01 درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.01
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101175-01
 • درباري كوزه كنان سارا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان 6.09/ درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101281-01
 • مروج فرشي محمدكاظم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.01 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.01
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101286-01
 • اساتيد گروه آموزشي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دوشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.01 درس(ت): چهارشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.09
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101283-01
 • لطفي زاد مجتبي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.01 درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.01
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101073-01
 • درباري كوزه كنان سارا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.01 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.01
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101174-01
 • نبوي عبدالرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.01 درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.01
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101177-01
 • جان نثاري ابومسلم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 3 درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6101179-01
 • سعيدي سعيد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 3 درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 3
 • دریافت