حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر حمیدرضا مومنی

مدیران گروه ها

دکتر سعید سعیدی

دکتر سعید سعیدی
گروه الکترونیک

دکتر سجاد ازگلی

دکتر سجاد ازگلی
گروه کنترل

دکتر سعید جلیلی

دکتر سعید جلیلی
گروه مهندسی کامپیوتر


گروه معماری سیستم‌های کامپیوتری

دكتر بابک محمدزاده اصل

دكتر بابک محمدزاده اصل
گروه مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک