برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# توکسیکولوژی محیط زیست (اصلی) اساتید گروه آموزشی دکتری
# ارزیابی ریسک محیط زیستی (اصلی) دکتر حسین کیا کارشناسی‌ارشد شنبه ساعت 10-12 کلاس داده پردازی
# روش تحقیق (اصلی) دکتر سیدمحمود قاسمپوری کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 8-10 کلاس 2
# سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست (اصلی) دکتر سامره فلاحتکار کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 13-15 کلاس داده پردازی
# ژنتیک حفاظت (اصلی) دکتر حامد یوسف زاده کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 4
# آمایش سرزمین (اصلی) دکتر مهدی غلامعلی فرد کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 8-10 کلاس داده پردازی
# ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم (اصلی) دکتر سامره فلاحتکار ودکتر غلامعلی فرد کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 10-12 کلاس داده پردازی
# پایش و کنترل آلودگی هوا (اصلی) دکتر نادر بهرامی فر کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 10-12 کلاس 2
# بازیافت پسماند (اصلی) دکتر حبیب اله یونسی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 2
# آلودگی صنعتی (اصلی) دکتر عباس اسماعیلی ساری کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 2
# آلودگی دریا (اصلی) دکتر علیرضا ریاحی بختیاری کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 2
# منشأیابی آلاینده های محیط زیست (اصلی) دکتر علیرضا ریاحی بختیاری دکتری یکشنبه ساعت 10-12 کلاس 3
# ژنتیک سیمای سرزمین (اصلی) دکتر حامد یوسف زاده ودکتر مهدی غلامعلی فرد دکتری یکشنبه ساعت 10-12 کلاس داده پردازی
# روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی (اصلی) دکتر نادر بهرامی فر دکتری دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 5
# زیست فناوری محیط زیست (اصلی) دکتر حبیب اله یونسی دکتری سه شنبه ساعت 8-10 کلاس 3
# سم شناسی محیط زیست (اصلی) دکتر عباس اسماعیلی ساری دکتری سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 2