برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400815701
 • دکتر علیرضا ریاحی بختیاری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400812201
 • دکتر عباس اسماعیلی ساری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400806301
 • دکتر مهدی غلامعلی فرد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 8-10 کلاس داده پردازی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400816601
 • دکتر سامره فلاحتکار ودکتر غلامعلی فرد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 10-12 کلاس داده پردازی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400813001
 • دکتر حسین کیا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه ساعت 10-12 کلاس داده پردازی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400815801
 • دکتر حبیب اله یونسی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400812501
 • دکتر نادر بهرامی فر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه ساعت 10-12 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 4008006-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400811301
 • دکتر سیدمحمود قاسمپوری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه ساعت 8-10 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400819001
 • دکتر نادر بهرامی فر
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400817601
 • دکتر حبیب اله یونسی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 8-10 کلاس 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400811501
 • دکتر حامد یوسف زاده
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 4
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400817801
 • دکتر حامد یوسف زاده ودکتر مهدی غلامعلی فرد
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه ساعت 10-12 کلاس داده پردازی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400817701
 • دکتر عباس اسماعیلی ساری
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400811201
 • دکتر سامره فلاحتکار
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه ساعت 13-15 کلاس داده پردازی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400818801
 • دکتر علیرضا ریاحی بختیاری
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه ساعت 10-12 کلاس 3
 • دریافت