برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# دینامیک شاره های ژئوفیزیکی (اصلی) دکتر داریوش منصوری کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 15/10-9 و سه شنبه 17/15-16 .کلاس 109
# مدلسازی عددی در اقیانوس شناسی فیزیکی (اصلی) دکتر اکبر رشیدی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 16-30/13 کلاس 109
# ابزارشناسی و عملیات میدانی در دریا و جو (اصلی) دکتر سمیه نهاوندیان کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 12-11 کلاس 109
# فرایندهای ساحلی و مصب (اصلی) دکتر سیدعلی آزرمسا کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 12-30/10 کلاس 109
# هواشناسی دریایی (اصلی) دکتر اکبر رشیدی کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 16- 30/13 کلاس 109
# تحلیل داده ها در اقیانوس شناسی فیزیکی (اصلی) دکتر سمیه نهاوندیان کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 30/10-9 کلاس 109