برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# نظریه های امواج و جزر و مد (اصلی) دکتر سید علی آزرمسا کارشناسی‌ارشد دوشنبه 12 – 9:30 کلاس 109
# مکانیک سیالات ( شاره ها) (اصلی) دکتر داریوش منصوری کارشناسی‌ارشد یکشنبه 16-30/13کلاس 102
# برنامه نویسی و روش های عددی (اصلی) دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصاری کارشناسی‌ارشد دوشنبه16 – 13:30کلاس 101
# فیزیک دریا (اصلی) دکتر سمیه نهاوندیان اصفهانی کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 12 – 9:30 کلاس 109
# دینامیک اقیانوس ها (اصلی) دکتر داریوش منصوری کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 15/9-8 , 30/15 – 14 کلاس 101
# ناوبری (اصلی) ناخدا ارانی کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت17 – 16کلاس 101