برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400703901
 • دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصاری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه16 – 13:30کلاس 109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400704101
 • دکتر داریوش منصوری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 16 – 13:30 کلاس 109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400704001
 • دکتر سمیه نهاوندیان اصفهانی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 12 – 9:30 کلاس 109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400703701
 • دکتر داریوش منصوری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه 9:15- 8 و17:15- 16 کلاس 109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400705401
 • ناخدا ارانی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت17 – 16کلاس 109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400704301
 • دکتر سید علی آزرمسا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه 12 – 9:30 کلاس 109
 • دریافت