برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# فرآورده های خمیری ماهی (عمومی) دکتر مسعود رضایی دکتری دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 101
# کاربرد نانو تکنولوژی در فرآورده های آبزیان (اصلی) دکتر سیدفخرالدین حسینی دکتری چهارشنبه ساعت 10-12 کلاس 104
# فیزیولوژی تولیدمثل و رشد در آبزیان (اصلی) دکتر صابر خدابنده و دکتر امیرحسین اسماعیلی دکتری سه شنبه ساعت 8-10 کلاس 103
# فرآیندهای حرارتی و غیرحرارتی در فرآوری آبزیان (اصلی) دکتر مسعود رضایی کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 101
# فیزیولوژی آبزیان (اصلی) دکتر امیر حسین اسماعیلی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 13-15 کلاس 104
# ارزیابی کیفیت و ایمنی فرآورده های شیلاتی (اصلی) دکتر سید فخرالدین حسینی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 8-10 کلاس 104
# ترکیبات زیست فعال در آبزیان (اصلی) دکتر مهدی طبرسا دکتری چهارشنبه ساعت 10-8 کلاس 102
# روش تحقیق (اصلی) دکتر سید محمود قاسمپوری کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 10-8 کلاس 102
# زیست فناوری فرآورده های آبزیان (اصلی) دکتر مهدی طبرسا کارشناسی‌ارشد یکشنبه12 – 10 کلاس 103