برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# بیوشیمی تکمیلی فرآورده های آبزیان (اصلی) دکتر مهدی طبرسا کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 12-10 کلاس 104
# فرآورده های با ارزش افزوده شیلاتی (اصلی) دکتر سیدفخرالدین حسینی کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 30/15-30/13 کلاس 102
# کاربرد رایانه در علوم شیلاتی (اصلی) دکتر نعمت اله محمودی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 10-8 کلاس 101
# نانوبیوتکنولوژی در علوم شیلاتی (اصلی) دکتر محمدرضا کلباسی -دکتر سیدفخرالدین حسینی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه ساعت 12- کلاس 103
# نگهداری محصولات شیلاتی (اصلی) دکتر مسعود رضایی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 12-10 کلاس 101
# بهداشت و مسمومیت محصولات شیلاتی (اصلی) دکتر سید مهدی اجاق کارشناسی‌ارشد چهارشنبه ساعت 12-8 کلاس 102
# مدلسازی و پیش بینی ماندگاری (اصلی) دکتر جهانبخش قاسمی دکتری دوشنبه (یک هفته در میان) ساعت 12-8کلاس 104
# ارزش غذایی آبزیان و اثرات فرآوری (اصلی) دکتر مسعود رضایی و دکتر مهدی طبرسا دکتری سه شنبه ساعت 12-10 کلاس 101
# مهندسی صنایع شیلاتی (اصلی) دکتر رضا اسماعیل زاده دکتری چهارشنبه ساعت 30/15-30/13کلاس102
# نانوزیست فناوری آبزیان (اصلی) دکتر محمدرضا کلباسی -دکتر سیدفخرالدین حسینی دکتری چهارشنبه ساعت 10-8 کلاس 104