برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400602201
 • دکتر سید فخرالدین حسینی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 8-10 کلاس 104
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400605101
 • دکتر مهدی طبرسا
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • چهارشنبه ساعت8-10 کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400605501
 • دکتر مسعود رضایی
 • دکتری
 • عمومی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400602001
 • دکتر مسعود رضایی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400601601
 • دکتر امیر حسین اسماعیلی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 13-15 کلاس 102
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400605001
 • دکتر صابر خدابنده و دکتر امیرحسین اسماعیلی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 8-10 کلاس 103
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400608801
 • دکتر سیدفخرالدین حسینی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 14-16 کلاس 104
 • دریافت