برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# آزمایشگاه فناوری چسب (اصلی) دکتر سعید کاظمی نجفی کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 4
# کامپوزیت های خرده ای (اصلی) دکتر علی شالبافان کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 8-10 کلاس 1
# اصلاح چوب و مواد لیگنوسلولزی (اصلی) دکتر بهبود محبی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 8-10 کلاس 1
# فناوری چسب (اصلی) دکتر سعید کاظمی نجفی کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 10-12 کلاس 7
# کاربرد مواد چندساز چوبی (اصلی) دکتر بهبود محبی دکتری یکشنبه ساعت 8-10 کلاس 1
# شیمی چسب و چوب (اصلی) دکتر ربیع بهروز دکتری شنبه ساعت 8-10 کلاس 4
# فناوری های پیشرفته تولید کاغذ (اصلی) دکتر امیر خسروانی کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 5
# روش تحقیق در صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (اصلی) دکتر سید محمود قاسمپوری کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 13-15 کلاس 3
# الیاف طبیعی (اصلی) دکتر امیر خسروانی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 1
# اصلاح چوب و مواد لیگنوسلولزی (اصلی) دکتر بهبود محبی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 8-10 کلاس 1
# فناوریهای نوین در صنایع چوب وفرآورده های سلولزی (اصلی) دکتر ربیع بهروز کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 8-10 کلاس 6
# تجهیزات و فناوری های بازیافت کاغذ (اصلی) دکتر مهدی رحمانی نیا کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 10-12 کلاس 8