برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400421201
 • دکتر سید جعفر سیف آبادی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 10-12 کلاس104
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400415401
 • دکتر مهدی قدرتی شجاعی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • چهارشنبه ساعت 10-12 کلاس104
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400421101
 • دکتر صابر خدابنده
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 8-10 کلاس 102
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400421301
 • دکتر مهدی قدرتی شجاعی و دکتر نعمت الله محمودی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 13:30-15:30 کلاس104
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400423301
 • دکتر محمدصادق علوی یگانه
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • چهار شنبه ساعت 10-12 کلاس 102
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400415301
 • دکتر محمدصادق علوی یگانه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 13:30 -15:30کلاس103
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400415501
 • دکتر سید جعفر سیف آبادی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 104
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400416501
 • دکتر صابر خدابنده
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 102
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400421501
 • دکتر مهدی شجاعی قدرتی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه ساعت 10-12 کلاس103
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400415101
 • دکتر بهروز زارعی دارکی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • چهارشنبه ساعت 13:30- 15:30 کلاس 104
 • دریافت