برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# اکو سیستم ها و مناطق حساس و ویژه ساحلی – دریایی ایران (اصلی) دکتر مهدی قدرتی شجاعی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه ساعت 10-12 کلاس104
# آمار پیشرفته زیستی (اصلی) دکتر مهدی قدرتی شجاعی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه ساعت 12-10 کلاس 104
# آلودگی آب های دریاهای منطقه ای (اصلی) دکتر علیرضا ریاحی بختیاری کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 12-10 کلاس 101
# اکوفیزیولوژی جانوران دریایی (اصلی) دکتر صابر خدابنده کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 30/10-30/8 کلاس 102
# سیستماتیک مولکولی جانوران دریایی (اصلی) دکتر محمدصادق علوی یگانه کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 30/10-30/8 کلاس 103
# زیست شناسی آبسنگ های مرجانی (اصلی) دکتر سیدجعفر سیف-آبادی کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 12-10 کلاس 104
# اقیانوس شناسی زیستی ماهواره¬ای (اصلی) دکتر محمد شریفی کیا دکتری شنبه ساعت 12-8 کلاس 101
# زیست شناسی تکمیلی جانوران دریایی (اصلی) دکتر سید جعفر سیف آبادی دکتری سه شنبه ساعت 30/15-30/13 کلاس 101
# فیزیولوژی پیشرفته تولیدمثل آبزیان (اصلی) دکتر صابر خدابنده دکتری یکشنبه ساعت 12-10 کلاس 102
# مدیریت عالی ذخایر آبزیان (اصلی) دکتر سید امین اله تقوی دکتری پنجشنبه ساعت 12-8 (یک هفته در میان)کلاس 101
# فناوری زیستی جانوران دریایی (اصلی) دکتر صابر خدابنده دکتری دوشنبه ساعت 30/10-30/8 کلاس 102