برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# سنجش از دور تکمیلی (اختیاری) سهرابی هرمز کارشناسی‌ارشد
# نرم افزارهای مناسب در اندازه گیری جنگل (اختیاری) اساتید گروه آموزشی دکتری
# بیوتکنولوژی در جنگل (اختیاری) اساتید گروه آموزشی دکتری
# جامعه شناسی گیاهی جنگل (اصلی) دکتر امید اسماعیل زاده کارشناسی‌ارشد شنبه ساعت10-12 و 13-15داده پردازی
# جنگل شناسی مناطق خشک و نیمه خشک (اصلی) دکتر مسعود طبری کارشناسی‌ارشد یکشنبه 8-10 ساعت 8
# برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی (اصلی) دکتر اکبر نجفی کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت13-15 کلاس 5
# حاصلخیزی خاک های جنگلی (اصلی) دکتر یحیی کوچ کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 8-10 کلاس 5
# جنگل شناسی تکمیلی (اصلی) دکتر سید غلامعلی جلالی کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 8-10 کلاس 5
# روشهای آماری در جنگل (اصلی) دکتر سید جلیل علوی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه ساعت 8-10 کلاس داده پردازی
# روش تحقیق در علوم جنگل (اصلی) دکتر سید محسن حسینی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه ساعت 10-12 کلاس 2