برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400224401
 • دکتر اکبر نجفی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه ساعت13-15 کلاس 5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 4002196-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400226601
 • دکتر امید اسماعیل زاده
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه ساعت10-12 و 13-15داده پردازی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400224301
 • دکتر سید غلامعلی جلالی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 8-10 کلاس 5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400227801
 • دکتر مسعود طبری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه 8-10 ساعت 8
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400214501
 • دکتر یحیی کوچ
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 8-10 کلاس 5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400224001
 • دکتر سید محسن حسینی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • چهارشنبه ساعت 10-12 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400224101
 • دکتر سید جلیل علوی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • چهارشنبه ساعت 8-10 کلاس داده پردازی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 4002232-01
 • سهرابی هرمز
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 4002163-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت