برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400527901
 • دکتر مهدی طبرسا
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • چهارشنبه ساعت 8-10 کلاس101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400516701
 • دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 103
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400513801
 • دکتر محمدرضا کلباسی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • چهارشنبه ساعت12 – 10 کلاس 103
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400522001
 • دکتر صابر خدابنده ودکتر امیرحسین اسماعیلی تمندگانی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 8-10 کلاس 103
 • دریافت