برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# تغذیه تکمیلی آبزیان پرورشی (اصلی) دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 12-10 کلاس 103
# تکثیر و پرورش تکمیلی ماهی (اصلی) دکتر محمدرضا کلباسی مسجدشاهی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه ساعت 30/15-30/13 کلاس103
# تکثیر و پرورش تکمیلی آبزیان (اصلی) دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 12-10 کلاس 103
# مدیریت بهداشتی مزارع آبزیان (اصلی) دکتر امیرحسین اسماعیلی تمندگانی کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 10-8 کلاس 103
# میکروبیولوژی محیط های آبی (اصلی) دکتر نعمت¬اله محمودی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 30/15-30/13
# کاربرد رایانه در علوم شیلاتی (اصلی) دکتر نعمت¬اله محمودی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 10-8 کلاس 101
# نانوبیوتکنولوژی در علوم شیلاتی (اصلی) دکتر محمدرضا کلباسی -دکتر سیدفخرالدین حسینی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه ساعت 12-10 کلاس 103
# مباحث نوین در تکثیر و پرورش آبزیان (اصلی) دکتر محمدرضا کلباسی-دکتر نعمت محمودی-دکتر امیرحسین اسماعیلی-دکترعبدالمحمد عابدیان دکتری چهارشنبه ساعت 12-10 کلاس 102
# بهداشت و ایمنی آبزیان (اصلی) دکتر امیرحسین اسماعیلی تمندگانی دکتری سه شنبه ساعت 12-10 کلاس 102
# مدیریت کیفیت آب در آبزی پروری (اصلی) دکتر نعمت اله محمودی دکتری سه شنبه ساعت 10-8 کلاس 101