برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ترکیبات زیست فعال در آبزیان (اصلی) دکتر مهدی طبرسا دکتری چهارشنبه ساعت8-10 کلاس 102
# فیزیولوژی تولیدمثل و رشد در آبزیان (اصلی) دکتر امیرحسین اسماعیلی تمندگانی و دکتر صابر خدابنده دکتری سه شنبه ساعت 8-10 کلاس 103
# تغذیه پیشرفته آبزیان (اصلی) دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری دکتری سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 103
# زیست فناوری پیشرفته آبزیان (اصلی) دکتر محمدرضا کلباسی دکتری چهارشنبه ساعت 10-12 کلاس 103
# ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی (اصلی) دکتر محمدرضا کلباسی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه ساعت 8-10 کلاس 101
# تولید غذای زنده (اصلی) دکتر عبدالمحمد عابدیان کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 102
# فیزیولوژی آبزیان (اصلی) دکتر امیر حسین اسماعیلی تمندگانی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 13-15 کلاس 104
# زیست فناوری فرآورده های آبزیان (اصلی) دکتر مهدی طبرسا کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 10-12 کلاس 103
# مدیریت کیفیت آب در آبزی پروری (اصلی) دکتر نعمت اله محمودی کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 10-8 کلاس 102
# روش تحقیق (اصلی) دکتر سید محمود قاسمپوری کارشناسی‌ارشد سه شنبه 8-10 کلاس102