کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 ابوالفضل اموزگاري روزانه 1394
2 جواد چزگي روزانه 1394
3 وحيد داورزني روزانه 1394
4 حميد رحيمياني ايرانشاهي روزانه 1394
5 رضا زارعي روزانه 1394
6 مينا نيكزاد روزانه 1394
7 حميد خدامرادي روزانه 1395
8 محيا صادقي سطري روزانه 1395
9 وحيد صدقي روزانه 1395
10 عيسي غلامي روزانه 1395
11 جلال فرجي روزانه 1395
12 ميلاد هاتفي روزانه 1395
13 محمدجواد هاشم زاده قالهري روزانه 1395
14 نسرين اعظمي روزانه 1396
15 سميه زارع روزانه 1396
16 حسين سروي صدراباد روزانه 1396
17 الهه فتحي دره نيجه روزانه 1396
18 رضا فرد روزانه 1396
19 بيتا محمودي روزانه 1396