کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی سال فراغت از تحصیل استاد راهنما عنوان پایان نامه/رساله
1 سیده مائده کاوسی داودی 1390 مهدی وفاخواه تعیین پارامترهای نفوذ آب در خاک با استفاده از شبکه عصبی و نروفازی
2 مینا جعفری رمشتی 1390 مهدی وفاخواه تخمین ضریب روان آب رگبار در حوزه آبخیز بار نیشابور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
3 ابراهیم احمدی یوسف آباد 1390 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی تاثیر دما و رطوبت خاک بر تولید رسوب نهشته های کواترنر حوزه آبخیز شهر کهنه قوچان
4 صالح یوسفی 1390 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی تاثیر عوامل ژئومرفولوژیکی بر سطح تخریب ناشی از احداث جاده های جنگلی
5 سعید نجفی 1390 سید حمیدرضا صادقی تعیین سهم انواع فرسایش در تولید رسوب به روش انگشت نگاری
6 زهرا عبداللهی 1390 سید حمیدرضا صادقی طراحی نازل و آزمون ویژگیهای باران در شبیه سازی باران
7 ابراهیم کهنه 1391 مهدی وفاخواه مدل سازی رابطه دبی - اشل با استفاده از روشهای هوش مصنوعی و رگرسیون در ایستگاه هیدرومتری تنگه لاویج
8 باقر شیر محمدی چلان 1391 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی پیش بینی خشکسالی آب زیرزمینی بر اساس خشکسالی هواشناسی در دشت عجب شیر
9 ولی رضایی لیواری 1391 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی کاربرد سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در تغییرات زمانی مشخصات کمی بدلند
10 شهلا توانگر 1391 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی اثر تغییر اقلیم بر مولفه های بارش و عامل فرسایندگی
11 انیس نوری 1391 مهدی وفاخواه برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل تابشی SRM در حوزه آبخیز طالقان
12 علی دستورانی 1390 مهدی وفاخواه مقایسه برخی روشهای بهینه سازی پارامترهای روش روند یابی سیل ماسکینگام در بخشی ار رودخانه کارون
13 نعمت اله حمیدی 1391 مهدی وفاخواه تهیه نقشه خطر سیلابشهر نور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی
14 حسین خیر فام 1391 مهدی وفاخواه تعیین و ارزیابی تغییر پذیری زمانی نسبت بار بستر به معلق در رودخانه های کجور
15 غلامعلی غفاری نصر آبادی 1391 مهدی وفاخواه الگوی تخلیه رطوبت در فرسایش آبکندی
16 وحید موسوی دوزدهیری 1391 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی کاربرد روشهای سنجش از دور شی گرا و پیکسل پایه در مطالعه بارخان ها
17 نوید دهقان 1391 مهدی وفاخواه مقایسه مدل هیدرولوژیکی توزیعی Wetspa و روش های هوشمند برای مدل سازی بارش - رواناب در حوزه آبخیز کسیلیان
18 سعيد خسروبيگي بزچلوئي 1392 مهدی وفاخواه تحلیل منطقه ای تدوام جریان با استفاده از روشهای هوشمند و معمول در حوزه آبخیز دریاچه نمک
19 زينب حزباوي 1392 سید حمیدرضا صادقی مهار فرسایش خاک با استفاده از پلی اکریل امید با هدف کمینه سازی بقایای آن در آب و رسوب
20 محمدعلي ذاكري 1392 سید حمیدرضا صادقی تغییر پذیری زمانی بار رسوبی حوضه ای و آبراهه ای در رودخانه کجور
21 امين فاخرنيكچه 1392 مهدی وفاخواه مقایسه عملکرد مدلهای مختلف نفوذ در تخمین هیدروگراف سیل
22 سودابه قره محمودلي 1392 سید حمیدرضا صادقی تغییر پذیری زمانی مقدار و ویژگیهای ریخت سنجی رسوبات معلق و بستر در اثر برداشت معادن مختلف شن و ماسه
23 سعيد جاني زاده 1392 مهدی وفاخواه تخمین هیدروگراف بر اساس اجزای مختلف بارندگی با استفاده از شبکه عصبی - فازی تطبیقی در حوزه آبخیز کسیلیان
24 مهدي عبدي 1392 سید حمیدرضا صادقی تغییر رفتار هیدرواقلیمی حوزه آبخیز شهر ارومیه
25 بهزاد عادلي 1392 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی اثرات اقتصادی - اجتماعی خشکسالی در دهستان دودانگه - شهرستان بهبهان
26 رضوان عليجاني 1392 مهدی وفاخواه تحلیل شدت کمبود ماهانه جریان رودخانه ای در حوزه آبخیز گرگانرود
27 سياوش طائي سميرمي 1392 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل شاخه خشکیدگی هیدروگراف در حوزه آبخیز بار نیشابور
28 وفا همايون فر 1393 عبدالواحد خالدی درویشان مقایسه روان آب سطحی و هدر رفت خاک از پلات های صحرایی با خاک دست خورده و دست نخورده
29 محمد رحمتي 1393 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی مقایسه اثر خشکسالی هواشناسی بر آبدهی چشمه ها در آبخوان های کارستی مختلف
30 محسن ذبيحي 1393 سید حمیدرضا صادقی پهنه بندی عامل فرسایندگی باران با دوره های برگشت مختلف در ایران
31 فريده كرمي زاد 1393 مهدی وفاخواه تغییرات مکانی تولید روان آب با استفاده از زمین آمار در حوزه آبخیز سراب ، استان ایلام
32 احسان شريفي مقدم 1393 سید حمیدرضا صادقی تحلیل اثر کاربرد ویناس بر مهار فرسایش خاک در بارندگی های متوالی
33 سيدامير نقيبي 1393 مهدی وفاخواه ارزیابی کارآیی برخی توزیع های آماری برای تهیه آب نمود سیل
34 داود داودي مقدم 1393 سید حمیدرضا صادقی اثر جهت های مختلف دامنه بر تولید رواناب سطحی، هدر رفت خاک و عناصر غذایی در حوزه های آبخیز نمونه و شاهد کاخک
35 عليرضا دانشي زكي لو 1393 مدیریت آب رودخانه سیمینه رود در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با به کارگیری ابزار سیاستی پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی
36 مجتبي رضائي 1393 مهدی وفاخواه تغییرات مکانی پتانسیل تولید رواناب در حوزه آبخیز خان میرزا، استان چهار محال و بختیاری
37 اشكان رضائي 1393 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی تغییرات سطح آبهای زیرزمینی دشت های اطراف مشهد و پهنه بندی حساسیت آن با تاکید بر خشکسالی هواشناسی
38 ابراهيم شريفي گرم دره 1393 مهدی وفاخواه مقایسه کارآیی سامانه های استنتاج فازی - عصبی تطبیقی و ماشین بردار پشتیبان در تحلیل منطقه ای سیلاب در حوزه آبخیز دریاچه نمک
39 زينب كريمي 1393 سید حمیدرضا صادقی تاثیر پذیری تولید رواناب و هدر رفت خاک در کرت های کوچک از کاربرد پودری و محلول سطوح مختلف آکریل آمید
40 آزاده كاتبي كرد 1394 عبدالواحد خالدی درویشان تحلیل اثر مدت بارندگی بر فرآیند فرسایش خاک در کرت های صحرایی و شبیه سازی باران
41 هيرو محمداميني 1394 عبدالواحد خالدی درویشان تحلیل اثر سنگ سطح خاکی بر فرآیند فرسایش در کرت های صحرایی و شبیه سازی باران
42 زهرا هاشمي اريان 1394 مهدی وفاخواه تغییر پذیری زمانی مشارکت مکانی تولید رواناب در حوزه های آبخیز شاهد و نمونه گنبد، استان همدان
43 الهام جوادي فرد 1394 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی کاربرد داده های سنجنده ی MODIS در تخمین دبی رودخانه تالار
44 حسين راهدان 1394 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی پایش خشکسالی هواشناسی با استفاده ترکیبی از شاخص های گیاهی مبتنی بر سنجش از دور و شاخص SPI در استان اصفهان
45 صديقه غفاري كندري 1395 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی تغییرات زمان و مکانی سطح آب زیرزمینی با تاکید بر تاثیر کاربری اراضی در دشت های چادگان و اصفهان
46 راميار علي رمائي 1395 عبدالواحد خالدی درویشان اثر شدت بارندگی و شیب بر نفوذ، رواناب، هدر رفت خاک و عناصر غذایی دیم زارها ( مطالعه موردی: منطقه کلاله ، استان 'گلستان)
47 سجاد محمدحسني لر 1395 مهدی وفاخواه مقایسه آمارکارآیی مدلهای جنگل تصادفی و سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی برای تهیه نقشه سیل گیری در استان گیلان
48 محمد دريكوندي 1395 عبدالواحد خالدی درویشان تحلیل نسبت تحویل رسوب کرت در مقیاسهای زمانی ماهانه، فصلی و سالانه
49 سيدسعيد نبوي 1395 حمیدرضا مرادی ركابداركلائی شناسایی مناطق تولید طوفان های ریز گرد در جنوب غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای
50 وحيد زينلي 1395 مهدی وفاخواه اثر تغییرات وسعت مناطق مسکونی بر پویایی ضریب رواناب رگبار در حوزه آبخیز امامه
51 محسن خورسند 1395 عبدالواحد خالدی درویشان ارزیابی صحت برآورد فرسایش خاک و نسبت به تحویل رسوب سالانه با استفاده از مدل RUSLE در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی
52 محمدحسين قويمي پناه 1396 مهار پذیری تولید رواناب سطحی و هدر رفت خاک از کاربرد زغال زیستی حاصل از لجن فاضلاب صنعتی
53 سيده صبا موسوي فر 1396 سید حمیدرضا صادقی مهار پذیری هدر رفت خاک و رواناب از کاربرد ترکیب ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیس
54 مژگان راد 1396 مهدی وفاخواه ارزیابی کارآیی شاخص رطوبت توپوگرافی TWI به منظور پهنه بندی خطر سیلاب در حوزه آبخیز خرم آباد