برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مدیریت جامع حوزه های آبخیزداری (اصلی) صادقی سیدحمیدرضا کارشناسی‌ارشد شنبه ساعت 10-8 کلاس 2
# شبیه سازی در علوم و مهندسی آبخیزداری (اصلی) صادقی سیدحمیدرضا دکتری شنبه ساعت 10-12 کلاس 2
# آبخیزداری پیشرفته (اصلی) دکتر عبدالواحد خالدی درویشان دکتری دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 7
# روش تحقیق (اصلی) دکتر عبدالواحد خالدی درویشان کارشناسی‌ارشد شنبه ساعت 10-12 کلاس 3
# رسوب شناسی کاربردی (اصلی) دکتر عبدالواحد خالدی درویشان کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 8-10 کلاس 3
# مدیریت منابع آب (اصلی) دکتر حمیدرضا مرادی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 6
# مهندسی رودخانه (اصلی) دکتر مهدی وفاخواه کارشناسی‌ارشد سه شنبه 8-10 کلاس4