برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400112901
 • دکتر عبدالواحد خالدی درویشان
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 7
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400116401
 • دکتر عبدالواحد خالدی درویشان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 8-10 کلاس 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400114701
 • دکتر عبدالواحد خالدی درویشان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه ساعت 10-12 کلاس 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 4001113-01
 • صادقی سیدحمیدرضا
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه ساعت 10-12 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 4001059-01
 • صادقی سیدحمیدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه ساعت 10-8 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400105701
 • دکتر حمیدرضا مرادی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400105501
 • دکتر مهدی وفاخواه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه 8-10 کلاس4
 • دریافت