زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مدیریت جامع حوزه های آبخیزداری (اصلی) دکتر سیدحمیدرضا صادقی کارشناسی‌ارشد شنبه ساعت 10-8 کلاس 2
# روش تحقیق (اصلی) دکتر عبدالواحد خالدی درویشان کارشناسی‌ارشد شنبه ساعت 10-12 کلاس 3
# مهندسی رودخانه (اصلی) دکتر مهدی وفاخواه کارشناسی‌ارشد سه شنبه 8-10 کلاس5
# مدلهای فرسایش و رسوب (اصلی) دکتر سیدحمیدرضا صادقی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 12-10 کلاس4
# سازندهای کواترنر (اصلی) دکتر حمیدرضا مرادی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 12-10 کلاس 6
# آبخیزداری شهری (اصلی) دکتر مهدی وفاخواه کارشناسی‌ارشد دوشنبه10-8 آز داده پردازی