زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
قاسمعلی دیانتی تیلکی مهندسی منابع طبیعی،مرتعداری دانشیار مرتعداری اکولوژی مرتع احیا و اصلاح مراتع
رضا عرفانزاده زیست شناسی-علوم گیاهی دانشیار مرتعداری آنالیز و ارزیابی مراتع جامعه شناسی گیاهی
مهدی عابدی مهندسی منابع طبیعی،مرتعداری استادیار مرتعداری اکولوژی بذر اکولوژی کارکردی