زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدمحسن حسینی جنگلداری استاد علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل ارزیابی اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی کشور اثر نانو ذرات، نانوتیوب، میدانهای مغناطیسی، باکتری ها، قارچ ها، سیانوباکترها و پرتوها در بهبود عملکرد بذر و نهال گونه های مهم جنگلی، صنعتی و دارویی
مسعود طبری کوچکسرائی جنگلداری استاد علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی اثر تنشهای محیطی روی بذر و نهال جنگلی
امید اسماعیل زاده جنگلداری استادیار علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل مدلهای پاسخ گونه محیط در توسعه ضرایب ارزش شاخص لنبرگبرای گیاهان آوندی در جنگل های سرخدار اهمیت بانک بذر خاک در احیای جوامع جنگلی هیرکانی (ماندگاری بانک بذر حاک-اثر آتش سوزی)
یحیی کوچ جنگلداری استادیار علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل اکولوژی خاکهای جنگلی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکهای جنگلی
سیدجلیل علوی جنگلداری استادیار علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل مدل سازی پوشش گیاهای اکوسیستم های جنگلی ارزیابی کیفی فروشگاه های جنگلی
مسلم اکبری نیا جنگلداری دانشیار علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل تنوع زيستي در اكوسيستم هاي جنگلي و تاثير آشفتگي ها در تنوع زيستي گياهان جنگلي شناسايي نقاط قوت و ضعف عوامل اثرگذار بر بازسازي طبيعي اكوسيستم هاي جنگلي
سیدغلامعلی جلالی جنگلداری دانشیار علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل بررسي گپ هاي با اندازه هاي مختلف در راشستانها و تاثير آنها در اكوسيستم جنگل بررسي خشكه دارها و تاثير آنها در اكوسيستم جنگل
سیدمحسن حسینی جنگلداری استاد علوم جنگل-جنگلداری ارزیابی اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی کشور اثر نانو ذرات، نانوتیوب، میدانهای مغناطیسی، باکتری ها، قارچ ها، سیانوباکترها و پرتوها در بهبود عملکرد بذر و نهال گونه های مهم جنگلی، صنعتی و دارویی
مسعود طبری کوچکسرائی جنگلداری استاد علوم جنگل-جنگلداری جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی اثر تنشهای محیطی روی بذر و نهال جنگلی
امید اسماعیل زاده جنگلداری استادیار علوم جنگل-جنگلداری مدلهای پاسخ گونه محیط در توسعه ضرایب ارزش شاخص لنبرگبرای گیاهان آوندی در جنگل های سرخدار اهمیت بانک بذر خاک در احیای جوامع جنگلی هیرکانی (ماندگاری بانک بذر حاک-اثر آتش سوزی)
یحیی کوچ جنگلداری استادیار علوم جنگل-جنگلداری اکولوژی خاکهای جنگلی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکهای جنگلی
سیدجلیل علوی جنگلداری استادیار علوم جنگل-جنگلداری مدل سازی پوشش گیاهای اکوسیستم های جنگلی ارزیابی کیفی رویشگاه های جنگلی
مسلم اکبری نیا جنگلداری دانشیار علوم جنگل-جنگلداری تنوع زيستي در اكوسيستم هاي جنگلي و تاثير آشفتگي ها در تنوع زيستي گياهان جنگلي شناسايي نقاط قوت و ضعف عوامل اثرگذار بر بازسازي طبيعي اكوسيستم هاي جنگلي
سیدغلامعلی جلالی جنگلداری استادیار علوم جنگل-جنگلداری بررسي گپ هاي با اندازه هاي مختلف در راشستانها و تاثير آنها در اكوسيستم جنگل بررسي خشكه دارها و تاثير آنها در اكوسيستم جنگل